N͟ử͟a͟ ͟đ͟ê͟m͟ ͟t͟h͟ứ͟c͟ ͟d͟ậ͟y͟2

P͟N͟O͟ ͟-͟ ͟K͟h͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟q͟u͟y͟ ͟l͟u͟ậ͟t͟ ͟n͟à͟o͟ ͟b͟ắ͟t͟ ͟b͟u͟ộ͟c͟ ͟c͟h͟ú͟n͟g͟ ͟t͟a͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟’͟y͟ê͟u͟’͟ ͟v͟à͟o͟ ͟6͟h͟ ͟s͟á͟n͟g͟ ͟h͟a͟y͟ ͟9͟h͟ ͟t͟ố͟i͟.͟ ͟T͟ì͟n͟h͟ ͟d͟ụ͟c͟ ͟l͟à͟ ͟t͟h͟ứ͟ ͟t͟r͟à͟n͟ ͟đ͟ầ͟y͟ ͟h͟ứ͟n͟g ͟k͟h͟ở͟i͟ ͟v͟à͟ ͟b͟ấ͟t͟ ͟n͟g͟u͟y͟ê͟n͟ ͟t͟ắ͟c͟.͟ ͟S͟ẽ͟ ͟t͟h͟ế͟ ͟n͟à͟o͟ ͟n͟ế͟u͟ ͟n͟ử͟a͟ ͟đ͟ê͟m͟ ͟b͟ạ͟n͟ ͟b͟ị͟ ͟đ͟á͟n͟h͟ ͟t͟h͟ứ͟c͟ ͟v͟à͟ ͟c͟ó͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟c͟u͟ộ͟c͟ ͟y͟ê͟u͟ ͟n͟ó͟n͟g͟ ͟b͟ỏ͟n͟g͟,͟ ͟n͟g͟ọ͟t͟ ͟n͟g͟à͟o͟?

C͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟á͟i͟ ͟â͟n͟ ͟l͟u͟ô͟n͟ ͟l͟à͟ ͟c͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟t͟h͟ầ͟m͟ ͟k͟í͟n͟ ͟n͟h͟ấ͟t͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟m͟ỗ͟i͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟.͟ ͟T͟h͟ậ͟t͟ ͟t͟ố͟t͟ ͟k͟h͟i͟ ͟c͟h͟ú͟n͟g͟ ͟t͟a͟ ͟g͟i͟ữ͟ ͟c͟h͟o͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟v͟à͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟b͟ạ͟n͟ ͟đ͟ờ͟i ͟m͟ộ͟t͟ ͟k͟h͟o͟ả͟n͟g͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟g͟i͟a͟n͟ ͟r͟i͟ê͟n͟g͟ ͟t͟ư͟ ͟m͟à͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟t͟a͟ ͟v͟à͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟ấ͟y͟ ͟b͟i͟ế͟t͟.͟ ͟T͟h͟ế͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟c͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟”͟y͟ê͟u͟”͟ ͟l͟ú͟c͟ ͟n͟ử͟a͟ ͟đ͟ê͟m͟ ͟d͟ư͟ờ͟n͟g ͟n͟h͟ư͟ ͟a͟i͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟t͟r͟ả͟i͟ ͟q͟u͟a͟ ͟í͟t͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟,͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟h͟ề͟ ͟t͟h͟ổ͟ ͟l͟ộ

͟H͟ã͟y͟ ͟t͟ư͟ở͟n͟g͟ ͟t͟ư͟ợ͟n͟g͟,͟ ͟b͟ạ͟n͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟s͟a͟y͟ ͟n͟g͟ủ͟ ͟v͟à͟ ͟b͟ị͟ ͟c͟ơ͟n͟ ͟m͟ệ͟t͟ ͟m͟ỏ͟i͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟d͟à͟i͟ ͟b͟a͟o͟ ͟p͟h͟ủ͟.͟ ͟T͟h͟ế͟ ͟r͟ồ͟i͟ ͟b͟ỗ͟n͟g͟ ͟n͟h͟i͟ê͟n͟ ͟n͟ử͟a͟ ͟đ͟ê͟m͟, ͟c͟ó͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟đ͟ô͟i͟ ͟m͟ô͟i͟ ͟m͟ề͟m͟ ͟m͟ạ͟i͟ ͟đ͟ặ͟t͟ ͟l͟ê͟n͟ ͟g͟á͟y͟ ͟b͟ạ͟n͟,͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟h͟ơ͟i͟ ͟t͟h͟ở͟ ͟n͟ó͟n͟g͟ ͟p͟h͟ả͟ ͟t͟h͟e͟o͟ ͟n͟g͟a͟y͟ ͟đ͟ó͟.͟.͟.͟ ͟L͟ú͟c͟ ͟b͟ạ͟n͟ ͟c͟ò͟n͟ ͟c͟h͟ư͟a͟ ͟đ͟ị͟n͟h͟ ͟t͟h͟ầ͟n ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟c͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟g͟ì͟ ͟x͟ả͟y͟ ͟r͟a͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟c͟u͟ộ͟c͟ ͟y͟ê͟u͟ ͟đ͟ã͟ ͟b͟ắ͟t͟ ͟đ͟ầ͟u͟.͟ ͟T͟h͟ậ͟t͟ ͟n͟g͟ẫ͟u͟ ͟h͟ứ͟n͟g͟,͟ ͟k͟ẻ͟ ͟p͟h͟á͟ ͟g͟i͟ấ͟c͟ ͟n͟g͟ủ͟ ͟đ͟á͟n͟g͟ ͟b͟ị͟ ͟đ͟á͟n͟h͟ ͟đ͟ò͟n͟.͟ ͟N͟h͟ư͟n͟g ͟n͟g͟a͟y͟ ͟g͟i͟ữ͟a͟ ͟đ͟ê͟m͟ ͟k͟h͟u͟y͟a͟ ͟k͟h͟o͟ắ͟t͟ ͟l͟à͟ ͟t͟h͟ờ͟i͟ ͟đ͟i͟ể͟m͟ ͟c͟o͟n͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟t͟a͟ ͟y͟ế͟u͟ ͟đ͟u͟ố͟i͟ ͟v͟à͟ ͟m͟ấ͟t͟ ͟c͟ả͟n͟h͟ ͟g͟i͟á͟c͟ ͟n͟h͟ấ͟t͟.͟ ͟V͟ậ͟y͟ ͟l͟à͟ ͟x͟u͟ô͟i͟ ͟t͟h͟e͟o͟!

͟K͟ỳ͟ ͟t͟h͟ự͟c͟,͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟c͟u͟ộ͟c͟ ͟y͟ê͟u͟ ͟c͟h͟ó͟n͟g͟ ͟v͟á͟n͟h͟ ͟l͟ú͟c͟ ͟n͟ử͟a͟ ͟đ͟ê͟m͟ ͟đ͟e͟m͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟t͟r͟ả͟i͟ ͟n͟g͟h͟i͟ệ͟m͟ ͟m͟ớ͟i͟ ͟m͟ẻ͟ ͟v͟à͟ ͟k͟h͟á͟c͟ ͟b͟i͟ệ͟t͟ ͟v͟ô͟ ͟c͟ù͟n͟g͟.͟ ͟N͟ế͟u ͟l͟à͟ ͟s͟á͟n͟g͟ ͟s͟ớ͟m͟,͟ ͟b͟ạ͟n͟ ͟s͟ẽ͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟v͟ơ͟ ͟v͟ộ͟i͟ ͟q͟u͟ầ͟n͟ ͟á͟o͟ ͟n͟g͟a͟y͟ ͟s͟a͟u͟ ͟k͟h͟i͟ ͟t͟à͟n͟ ͟c͟u͟ộ͟c͟,͟ ͟c͟ó͟ ͟n͟á͟n͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟g͟i͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟5͟,͟ ͟1͟0͟ ͟p͟h͟ú͟t͟ ͟r͟ồ͟i͟ ͟l͟ạ͟i ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟t͟r͟a͟n͟g͟ ͟p͟h͟ụ͟c͟ ͟c͟h͟ỉ͟n͟h͟ ͟t͟ề͟ ͟đ͟i͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟s͟ở͟.͟ ͟K͟h͟i͟ ͟ấ͟y͟ ͟c͟h͟â͟n͟ ͟t͟a͟y͟ ͟r͟ã͟ ͟r͟ờ͟i͟,͟ ͟m͟ọ͟i͟ ͟t͟h͟ứ͟ ͟r͟ã͟ ͟r͟ờ͟i͟.͟ ͟Đ͟ầ͟u͟ ͟ó͟c͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟n͟g͟h͟ĩ͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟c͟u͟ộ͟c͟ ͟y͟ê͟u ͟v͟ừ͟a͟ ͟b͟ỏ͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟p͟h͟í͟a͟ ͟s͟a͟u͟ ͟l͟ư͟n͟g͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟c͟á͟c͟h͟ ͟v͟ộ͟i͟ ͟v͟ã͟.͟ ͟T͟h͟ờ͟i͟ ͟g͟i͟a͟n͟ ͟ô͟m͟ ͟n͟h͟a͟u͟,͟ ͟h͟ô͟n͟ ͟n͟h͟a͟u͟ ͟t͟h͟ê͟m͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟c͟á͟i͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟c͟h͟ẳ͟n͟g͟ ͟c͟ó͟.͟ ͟H͟ụ͟t͟ ͟h͟ẫ͟n͟g ͟l͟à͟m͟ ͟s͟a͟o͟!

Nua dem thuc day va... 'yeu'

͟N͟u͟a͟ ͟d͟e͟m ͟t͟h͟u͟c͟ ͟d͟a͟y͟ ͟v͟a͟.͟.͟.͟ ͟’͟y͟e͟u͟’
͟Đ͟ổ͟i͟ ͟m͟ớ͟i͟ ͟g͟i͟ờ͟ ͟g͟i͟ấ͟c͟ ͟á͟i͟ ͟â͟n͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟l͟à͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟c͟á͟c͟h͟ ͟t͟h͟ú͟ ͟v͟ị͟ ͟đ͟ể͟ ͟t͟h͟a͟y͟ ͟đ͟ổ͟i͟ ͟c͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟y͟ê͟u͟ ͟-͟ ͟Ả͟n͟h͟ ͟m͟i͟n͟h͟ ͟h͟ọ͟a
͟N͟g͟ư͟ợ͟c͟ ͟l͟ạ͟i͟,͟ ͟b͟u͟ổ͟i͟ ͟t͟ố͟i͟ ͟l͟à͟ ͟t͟h͟ờ͟i͟ ͟đ͟i͟ể͟m͟ ͟k͟h͟á͟ ͟l͟ý͟ ͟t͟ư͟ở͟n͟g͟ ͟đ͟ể͟ ͟c͟á͟c͟ ͟c͟ặ͟p͟ ͟v͟ợ͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟,͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟y͟ê͟u͟ ͟n͟h͟a͟u͟.͟ ͟L͟ý͟ ͟d͟o͟ ͟l͟à͟ ͟t͟h͟ờ͟i͟ ͟đ͟i͟ể͟m͟ ͟n͟à͟y ͟h͟ầ͟u͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟a͟i͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟đ͟ã͟ ͟x͟o͟n͟g͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟m͟ì͟n͟h͟.͟ ͟H͟ọ͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟h͟ờ͟i͟ ͟g͟i͟a͟n͟ ͟n͟g͟h͟ỉ͟ ͟n͟g͟ơ͟i͟ ͟h͟ơ͟n͟ ͟đ͟ể͟ ͟b͟ắ͟t͟ ͟đ͟ầ͟u͟ ͟n͟g͟h͟ĩ͟ ͟v͟ề͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟c͟ả͟m͟ ͟x͟ú͟c ͟v͟à͟ ͟n͟h͟u͟ ͟c͟ầ͟u͟ ͟r͟i͟ê͟n͟g͟ ͟t͟ư͟.͟ ͟C͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟y͟ê͟u͟ ͟d͟i͟ễ͟n͟ ͟r͟a͟ ͟t͟u͟y͟ệ͟t͟ ͟v͟ờ͟i͟,͟ ͟c͟h͟ắ͟c͟ ͟c͟h͟ắ͟n͟ ͟l͟à͟ ͟v͟ậ͟y͟.͟ ͟N͟h͟ư͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟h͟à͟n͟g͟ ͟n͟g͟à͟n͟,͟ ͟h͟à͟n͟g͟ ͟t͟r͟i͟ệ͟u͟ ͟c͟ặ͟p͟ ͟l͟à͟m ͟n͟h͟ư͟ ͟t͟h͟ế͟,͟ ͟h͟à͟n͟g͟ ͟n͟g͟à͟n͟ ͟đ͟ê͟m͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟t͟h͟ế͟.͟ ͟Đ͟i͟ề͟u͟ ͟n͟à͟y͟ ͟t͟ạ͟o͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟c͟ả͟n͟h͟ ͟t͟ư͟ợ͟n͟g͟ ͟n͟h͟à͟m͟ ͟c͟h͟á͟n͟.͟ ͟C͟ứ͟ ͟2͟,͟ ͟4͟,͟ ͟6͟ ͟h͟o͟ặ͟c͟ ͟3͟,͟ ͟5͟,͟7͟ ͟l͟à͟ ͟c͟h͟ú͟n͟g ͟t͟a͟ ͟l͟ê͟n͟ ͟g͟i͟ư͟ờ͟n͟g͟,͟ ͟l͟ú͟c͟ ͟9͟ ͟g͟i͟ờ͟ ͟t͟ố͟i͟.͟ ͟X͟o͟n͟g͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟ô͟m͟ ͟n͟h͟a͟u͟ ͟n͟g͟ủ͟.͟ ͟M͟à͟ ͟t͟h͟ậ͟t͟ ͟l͟ạ͟,͟ ͟t͟h͟ứ͟ ͟g͟ì͟ ͟c͟à͟n͟g͟ ͟n͟h͟à͟m͟ ͟c͟h͟á͟n͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟s͟ẽ͟ ͟c͟à͟n͟g͟ ͟l͟à͟m͟ ͟c͟h͟o ͟đ͟ờ͟i͟ ͟s͟ố͟n͟g͟ ͟h͟ô͟n͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟t͟ẻ͟ ͟n͟h͟ạ͟t͟.͟ ͟C͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟á͟i͟ ͟â͟n͟ ͟t͟h͟i͟ế͟u͟ ͟đ͟i͟ ͟c͟ả͟m͟ ͟x͟ú͟c͟ ͟b͟ấ͟t͟ ͟n͟g͟ờ͟.͟ ͟T͟h͟ế͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟t͟h͟ờ͟i͟ ͟đ͟i͟ể͟m͟ ͟b͟u͟ổ͟i͟ ͟t͟ố͟i͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟l͟à͟ ͟l͟ý ͟t͟ư͟ở͟n͟g͟,͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟v͟ề͟ ͟l͟â͟u͟ ͟v͟ề͟ ͟d͟à͟i͟,͟ ͟c͟ứ͟ ͟l͟i͟ê͟n͟ ͟t͟ụ͟c͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟t͟h͟ế͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟ổ͟n͟.

͟N͟h͟ì͟n͟ ͟c͟h͟u͟n͟g͟,͟ ͟n͟ó͟i͟ ͟v͟ề͟ ͟c͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟á͟i͟ ͟â͟n͟,͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟t͟a͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟t͟h͟ự͟c͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟n͟ó͟ ͟ở͟ ͟b͟ấ͟t͟ ͟k͟ỳ͟ ͟t͟h͟ờ͟i͟ ͟đ͟i͟ể͟m͟ ͟n͟à͟o͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟n͟g͟à͟y͟.͟ ͟M͟i͟ễ͟n͟ ͟l͟à͟ ͟c͟ả͟m ͟t͟h͟ấ͟y͟ ͟t͟h͟o͟ả͟i͟ ͟m͟á͟i͟,͟ ͟t͟ự͟ ͟d͟o͟ ͟v͟à͟ ͟h͟ạ͟n͟h͟ ͟p͟h͟ú͟c͟.͟ ͟T͟h͟ế͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟l͟à͟m͟ ͟đ͟á͟n͟h͟ ͟t͟h͟ứ͟c͟ ͟a͟i͟ ͟đ͟ó͟ ͟l͟ú͟c͟ ͟n͟ử͟a͟ ͟đ͟ê͟m͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟l͟à͟ ͟v͟ấ͟n͟ ͟đ͟ề ͟m͟ớ͟i͟ ͟l͟ạ͟,͟ ͟n͟ó͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟t͟h͟ậ͟t͟ ͟s͟ự͟ ͟l͟à͟ ͟m͟ớ͟i͟ ͟l͟ạ͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟a͟i͟ ͟c͟h͟ư͟a͟ ͟t͟ừ͟n͟g͟ ͟t͟r͟ả͟i͟ ͟q͟u͟a

͟S͟ẽ͟ ͟t͟h͟ế͟ ͟n͟à͟o͟ ͟n͟ế͟u͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟n͟ử͟a͟ ͟đ͟ê͟m͟ ͟b͟ạ͟n͟ ͟b͟ỗ͟n͟g͟ ͟n͟h͟i͟ê͟n͟ ͟t͟ỉ͟n͟h͟ ͟g͟i͟ấ͟c͟ ͟v͟ì͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟n͟ụ͟ ͟h͟ô͟n͟ ͟s͟â͟u͟ ͟s͟a͟u͟ ͟g͟á͟y͟.͟ ͟M͟ọ͟i͟ ͟c͟h͟â͟n͟ ͟t͟ó͟c͟ ͟b͟ạ͟n͟ ͟b͟ắ͟t͟ ͟đ͟ầ͟u͟ ͟t͟ỉ͟n͟h ͟d͟ậ͟y͟,͟ ͟n͟h͟ậ͟n͟ ͟r͟a͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟t͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟n͟ằ͟m͟ ͟k͟ế͟ ͟b͟ê͟n͟,͟ ͟d͟ụ͟i͟ ͟đ͟ầ͟u͟ ͟v͟à͟o͟ ͟v͟à͟ ͟h͟í͟t͟ ͟h͟à͟ ͟đ͟ầ͟y͟ ͟s͟i͟ ͟m͟ê͟.͟ ͟S͟ẽ͟ ͟t͟h͟ế͟ ͟n͟à͟o͟ ͟n͟ế͟u͟ ͟t͟a͟y͟ ͟a͟n͟h͟ ͟ấ͟y ͟đ͟ặ͟t͟ ͟l͟ê͟n͟ ͟h͟ô͟n͟g͟ ͟b͟ạ͟n͟,͟ ͟m͟o͟n͟g͟ ͟m͟u͟ố͟n͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟h͟ơ͟n͟ ͟l͟à͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟n͟ụ͟ ͟h͟ô͟n͟ ͟n͟ó͟n͟g͟ ͟r͟ẫ͟y͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟đ͟ê͟m͟ ͟t͟r͟ờ͟i͟ ͟t͟r͟ở͟ ͟l͟ạ͟n͟h͟.͟ ͟C͟ó͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟h͟ô͟m͟ ͟ấ͟y͟ ͟l͟à ͟m͟ộ͟t͟ ͟đ͟ê͟m͟ ͟m͟ư͟a͟ ͟ồ͟n͟ ͟à͟o͟,͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟l͟à͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟đ͟ê͟m͟ ͟n͟ó͟n͟g͟ ͟b͟ứ͟c͟ ͟l͟à͟m͟ ͟a͟n͟h͟ ͟ấ͟y͟ ͟k͟h͟ó͟ ͟n͟g͟ủ͟.͟ ͟N͟h͟ư͟n͟g͟ ͟d͟ù͟ ͟t͟h͟ế͟ ͟n͟à͟o͟ ͟đ͟i͟ ͟n͟ữ͟a͟,͟ ͟b͟ạ͟n͟ ͟v͟ẫ͟n͟ ͟l͟à ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟d͟u͟y͟ ͟n͟h͟ấ͟t͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟k͟h͟i͟ế͟n͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟y͟ê͟u͟ ͟b͟ạ͟n͟ ͟“͟m͟ệ͟t͟ ͟m͟ỏ͟i͟”͟ ͟t͟h͟ê͟m͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟l͟ầ͟n͟ ͟n͟ữ͟a͟,͟ ͟đ͟ể͟ ͟r͟ồ͟i͟ ͟s͟a͟u͟ ͟đ͟ó͟ ͟v͟ù͟i͟ ͟v͟à͟o͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟g͟i͟ấ͟c͟ ͟n͟g͟ủ ͟n͟g͟o͟n͟ ͟h͟ơ͟n͟.

Nua dem thuc day va... 'yeu'

͟N͟u͟a͟ ͟d͟e͟m͟ ͟t͟h͟u͟c͟ ͟d͟a͟y͟ ͟v͟a͟.͟.͟.͟ ͟’͟y͟e͟u͟’
͟”͟Y͟ê͟u͟”͟ ͟b͟a͟n͟ ͟đ͟ê͟m͟ ͟đ͟e͟m͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟c͟ả͟m͟ ͟g͟i͟á͟c͟ ͟đ͟á͟n͟g͟ ͟t͟r͟ả͟i͟ ͟n͟g͟h͟i͟ệ͟m͟ ͟-͟ ͟Ả͟n͟h͟ ͟m͟i͟n͟h͟ ͟h͟ọ͟a
͟T͟r͟ạ͟n͟g͟ ͟t͟h͟á͟i͟ ͟t͟h͟ứ͟c͟ ͟d͟ậ͟y͟ ͟v͟à͟ ͟”͟y͟ê͟u͟”͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟b͟ạ͟n͟ ͟t͟ỉ͟n͟h͟ ͟n͟g͟ủ͟ ͟k͟h͟i͟ ͟đ͟ó͟i͟,͟ ͟m͟u͟ố͟n͟ ͟ă͟n͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟m͟ó͟n͟ ͟t͟h͟ậ͟t͟ ͟n͟g͟o͟n͟,͟ ͟n͟ế͟m͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟v͟ị ͟t͟h͟ậ͟t͟ ͟t͟h͟ơ͟m͟,͟ ͟n͟g͟h͟e͟ ͟d͟ạ͟ ͟d͟à͟y͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟c͟ồ͟n͟ ͟c͟à͟o͟ ͟l͟ê͟n͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟đ͟ợ͟t͟ ͟k͟h͟a͟o͟ ͟k͟h͟á͟t͟.͟ ͟T͟r͟o͟n͟g͟ ͟k͟h͟i͟ ͟đ͟ó͟,͟ ͟đ͟ố͟i͟ ͟p͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟n͟ằ͟m͟ ͟k͟ế͟ ͟b͟ê͟n͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟s͟a͟y ͟s͟ư͟a͟ ͟n͟g͟ủ͟,͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟k͟h͟á͟c͟ ͟g͟ì͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟d͟ĩ͟a͟ ͟s͟ố͟t͟ ͟t͟h͟ậ͟t͟ ͟m͟ặ͟n͟ ͟m͟à͟,͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟c͟h͟ờ͟ ͟b͟ạ͟n͟ ͟t͟h͟ư͟ở͟n͟g͟ ͟t͟h͟ứ͟c͟.͟ ͟C͟ó͟ ͟l͟ẽ͟ ͟v͟ì͟ ͟t͟h͟ế͟ ͟m͟à͟ ͟n͟ử͟a͟ ͟đ͟ê͟m͟ ͟t͟h͟ứ͟c ͟d͟ậ͟y͟,͟ ͟â͟n͟ ͟á͟i͟ ͟c͟ù͟n͟g͟ ͟n͟h͟a͟u͟ ͟b͟ỗ͟n͟g͟ ͟t͟r͟ở͟ ͟t͟h͟à͟n͟h͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟n͟g͟ẫ͟u͟ ͟h͟ứ͟n͟g͟ ͟v͟ô͟ ͟c͟ù͟n͟g͟,͟ ͟m͟ớ͟i͟ ͟m͟ẻ͟ ͟v͟ô͟ ͟c͟ù͟n͟g͟.͟ ͟C͟h͟ú͟n͟g͟ ͟t͟a͟ ͟c͟h͟ẳ͟n͟g͟ ͟c͟h͟u͟ẩ͟n͟ ͟b͟ị͟ ͟g͟ì͟ ͟c͟ả͟, ͟c͟h͟ẳ͟n͟g͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟l͟à͟ ͟m͟ù͟i͟ ͟n͟ư͟ớ͟c͟ ͟h͟o͟a͟ ͟t͟h͟ậ͟t͟ ͟t͟h͟ơ͟m͟,͟ ͟m͟ù͟i͟ ͟s͟ữ͟a͟ ͟t͟ắ͟m͟ ͟m͟ớ͟i͟ ͟t͟h͟o͟a͟ ͟k͟h͟i͟ ͟n͟ã͟y͟ ͟t͟ắ͟m͟ ͟g͟ộ͟i͟.͟ ͟C͟h͟ú͟n͟g͟ ͟t͟a͟ ͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟c͟ó͟ ͟m͟ù͟i͟ ͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟c͟ủ͟a ͟đ͟ê͟m͟ ͟k͟h͟u͟y͟a͟ ͟p͟h͟ủ͟ ͟l͟ê͟n͟ ͟m͟ì͟n͟h͟.͟ ͟C͟u͟ộ͟c͟ ͟á͟i͟ ͟â͟n͟ ͟b͟ỗ͟n͟g͟ ͟t͟r͟ở͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟h͟u͟y͟ề͟n͟ ͟b͟í͟,͟ ͟đ͟ầ͟y͟ ͟t͟h͟á͟c͟h͟ ͟t͟h͟ứ͟c͟ ͟k͟h͟á͟m͟ ͟p͟h͟á͟.

͟S͟a͟u͟ ͟k͟h͟i͟ ͟x͟o͟n͟g͟ ͟c͟u͟ộ͟c͟ ͟y͟ê͟u͟,͟ ͟b͟ạ͟n͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟c͟h͟ẳ͟n͟g͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟d͟ậ͟y͟ ͟s͟ớ͟m͟ ͟đ͟i͟ ͟l͟à͟m͟,͟ ͟c͟h͟ẳ͟n͟g͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟n͟g͟h͟e͟ ͟t͟i͟ế͟n͟g͟ ͟c͟h͟u͟ô͟n͟g͟ ͟b͟á͟o͟ ͟t͟h͟ứ͟c͟ ͟v͟a͟n͟g͟ ͟l͟ê͟n ͟d͟ồ͟n͟ ͟d͟ậ͟p͟.͟ ͟B͟ạ͟n͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟k͟é͟o͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟v͟à͟o͟ ͟l͟ò͟n͟g͟,͟ ͟t͟i͟ế͟p͟ ͟t͟ụ͟c͟ ͟h͟ô͟n͟ ͟n͟h͟ẹ͟ ͟r͟ồ͟i͟ ͟n͟h͟ắ͟m͟ ͟m͟ắ͟t͟ ͟l͟ạ͟i͟,͟ ͟n͟g͟ủ͟ ͟t͟h͟i͟ế͟p͟ ͟c͟ù͟n͟g͟ ͟n͟h͟a͟u͟.͟ ͟N͟h͟ữ͟n͟g ͟g͟i͟ấ͟c͟ ͟m͟ơ͟ ͟n͟ố͟i͟ ͟t͟i͟ế͟p͟ ͟g͟i͟ấ͟c͟ ͟m͟ơ͟,͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟â͟n͟ ͟á͟i͟ ͟t͟ạ͟m͟ ͟d͟ừ͟n͟g͟ ͟c͟h͟o͟ ͟c͟ơ͟n͟ ͟t͟h͟ỏ͟a͟ ͟m͟ã͟n͟ ͟l͟e͟n͟ ͟l͟ỏ͟i͟ ͟v͟à͟o͟ ͟g͟i͟ấ͟c͟ ͟n͟g͟ủ͟.͟ ͟T͟h͟ờ͟i͟ ͟g͟i͟a͟n͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟k͟é͟o͟ ͟d͟à͟i ͟r͟a͟,͟ ͟b͟ạ͟n͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟n͟g͟ủ͟ ͟h͟a͟i͟ ͟g͟i͟ấ͟c͟ ͟c͟h͟o͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟đ͟ê͟m͟ ͟d͟à͟i͟.

͟N͟ế͟u͟ ͟c͟h͟ư͟a͟ ͟t͟ừ͟n͟g͟ ͟t͟h͟ử͟ ͟c͟ả͟m͟ ͟g͟i͟á͟c͟ ͟t͟h͟ứ͟c͟ ͟d͟ậ͟y͟ ͟v͟à͟ ͟l͟à͟m͟ ͟t͟ì͟n͟h͟,͟ ͟h͟ã͟y͟ ͟đ͟ể͟ ͟d͟à͟n͟h͟ ͟c͟h͟o͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟h͟ô͟m͟ ͟t͟r͟ằ͟n͟ ͟t͟r͟ọ͟c͟ ͟k͟h͟ó͟ ͟n͟g͟ủ͟.͟ ͟C͟h͟ắ͟c͟ ͟c͟h͟ắ͟n͟ ͟b͟ạ͟n ͟s͟ẽ͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟n͟g͟ờ͟ ͟v͟ề͟ ͟n͟i͟ề͟m͟ ͟v͟u͟i͟,͟ ͟s͟ự͟ ͟h͟ạ͟n͟h͟ ͟p͟h͟ú͟c͟ ͟m͟à͟ ͟n͟ó͟ ͟m͟a͟n͟g͟ ͟l͟ạ͟i͟.͟ ͟Đ͟i͟ề͟u͟ ͟g͟ì͟ ͟b͟ạ͟n͟ ͟d͟á͟m͟ ͟đ͟ộ͟t͟ ͟p͟h͟á͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟s͟ẽ͟ ͟g͟i͟ú͟p͟ ͟b͟ạ͟n͟ ͟t͟r͟ả͟i ͟n͟g͟h͟i͟ệ͟m͟ ͟v͟à͟ ͟t͟ậ͟n͟ ͟h͟ư͟ở͟n͟g͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟h͟ơ͟n͟.͟ ͟C͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟á͟i͟ ͟â͟n͟ ͟c͟h͟ắ͟c͟ ͟c͟h͟ắ͟n͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟l͟à͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟n͟g͟o͟ạ͟i͟ ͟l͟ệ͟.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *