Q̼u̼a̼n̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ệ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ 1

K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼n̼h̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼o̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼d̼â̼m̼ ̼đ̼ã̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼t̼a̼ ̼l̼à̼ ̼“̼l̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ă̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼.̼
T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼–̼ ̼đ̼ệ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼d̼â̼m̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼(̼ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼)̼

̼D̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼e̼n̼ ̼r̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼é̼n̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼m̼à̼n̼ ̼b̼í̼ ̼ẩ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ữ̼ ̼d̼â̼m̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼“̼Đ̼ệ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼T̼a̼m̼ ̼T̼ư̼ơ̼n̼g̼”̼ ̼-̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼(̼T̼a̼m̼ ̼T̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ồ̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼)̼.̼

̼N̼ăm̼ ̼2̼0̼0̼1̼,̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼á̼n̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼n̼h̼ũ̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼ô̼,̼ ̼d̼â̼m̼ ̼đ̼ã̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼u̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼

̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼5̼9̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ồ̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼,̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼T̼ậ̼p̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼K̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼h̼à̼m̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼S̼ở̼)̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ồ̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼c̼á̼n̼,̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ẻ̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ộ̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼t̼a̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼đ̼o̼à̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ú̼t̼ ̼l̼ó̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ệ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼B̼ì̼n̼h̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼“̼r̼ú̼t̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼”̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ộ̼.̼

̼S̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ộ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼ô̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ệ̼ ̼(̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼3̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼V̼N̼Đ̼)̼.̼


̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ộ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼ô̼,̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼(̼ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼)̼

̼L̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼a̼n̼ ̼s̼ắ̼c̼,̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼“̼v̼ố̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼ó̼”̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼X̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼í̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼à̼ ̼L̼ă̼n̼g̼ ̼h̼ẻ̼o̼ ̼l̼á̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ồ̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼1̼3̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼b̼à̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼l̼e̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼n̼à̼o̼.̼

̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ă̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ộ̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼x̼á̼c̼,̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼“̼l̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼á̼o̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼(̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼b̼à̼ ̼t̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼ả̼)̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼ờ̼ ̼B̼ư̼u̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼H̼o̼a̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼4̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼ ̼d̼ỗ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ă̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼à̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼n̼ ̼r̼ũ̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼K̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼ư̼u̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ồ̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼a̼ ̼l̼ư̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼ờ̼ ̼X̼u̼e̼h̼u̼a̼,̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼1̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼x̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼b̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼3̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼,̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼T̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼L̼ộ̼c̼,̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼b̼à̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼y̼ế̼n̼ ̼r̼ũ̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼ố̼m̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼v̼à̼ ̼“̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼”̼.̼

̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼2̼,̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼k̼h̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼B̼a̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ậ̼p̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼K̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼t̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼2̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼“̼N̼g̼ự̼a̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼”̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼“̼l̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼n̼ ̼m̼ụ̼c̼.̼

̼N̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼3̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼(̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼)̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼B̼a̼,̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ị̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼đ̼o̼à̼n̼.̼

̼N̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼0̼,̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ổ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼K̼i̼ế̼n̼ ̼L̼ụ̼c̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ồ̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼l̼e̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼9̼.̼1̼9̼9̼7̼,̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼T̼ậ̼p̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼K̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼à̼m̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼S̼ở̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼m̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ơ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ó̼.̼

̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼3̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼k̼h̼o̼,̼ ̼l̼e̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼đ̼o̼à̼n̼.̼ ̼S̼u̼ố̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼đ̼ấ̼n̼g̼ ̼m̼à̼y̼ ̼r̼â̼u̼.̼


̼M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼“̼d̼â̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼n̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ă̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼(̼ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼)̼

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼S̼o̼h̼u̼,̼ ̼b̼à̼ ̼t̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼k̼h̼ổ̼n̼g̼ ̼l̼ồ̼,̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼g̼i̼á̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼6̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ệ̼,̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ư̼u̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ồ̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼l̼õ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ệ̼.̼

̼N̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼5̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼K̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ồ̼ ̼N̼a̼m̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼,̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼x̼á̼c̼,̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ộ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼2̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ệ̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼N̼h̼ờ̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼b̼é̼o̼ ̼b̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼.̼ ̼B̼à̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼,̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼:̼

̼“̼Đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼á̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼v̼ị̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ó̼.̼”̼

̼“̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼a̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼”̼.̼

̼S̼ự̼ ̼l̼ộ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼n̼h̼a̼m̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼h̼ọ̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼H̼ồ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼K̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼d̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼á̼p̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼é̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼s̼a̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼9̼,̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼ờ̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼L̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ộ̼,̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼ô̼,̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ộ̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼“̼l̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼m̼.̼

̼B̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼V̼ạ̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼-̼ ̼T̼r̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼T̼r̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼á̼n̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼a̼u̼:̼

̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼i̼n̼.̼ ̼M̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼m̼à̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ắ̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼à̼ ̼V̼ạ̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼t̼a̼.̼ ̼

̼M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼,̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ế̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ị̼ ̼T̼r̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼è̼m̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼V̼ạ̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼“̼c̼ả̼n̼ ̼t̼r̼ở̼”̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ự̼ ̼ý̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼S̼ự̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼ạ̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼v̼u̼i̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼á̼o̼ ̼t̼ợ̼n̼ ̼“̼b̼ậ̼t̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼x̼a̼n̼h̼”̼,̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼à̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼

̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼“̼l̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼(̼ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼)̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ê̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼b̼à̼ ̼d̼â̼m̼ ̼đ̼ã̼n̼g̼,̼ ̼V̼ạ̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼u̼ ̼m̼ê̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼,̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼b̼à̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼m̼ó̼c̼ ̼n̼ố̼i̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ọ̼n̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼p̼h̼á̼ ̼á̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼ạ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼.̼

̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼ý̼ ̼đ̼ồ̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼ụ̼ ̼d̼ỗ̼ ̼V̼ạ̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼l̼ộ̼,̼ ̼V̼ạ̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ù̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼.̼

̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼1̼,̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ộ̼,̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼ô̼,̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ộ̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼2̼.̼2̼0̼0̼3̼,̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼á̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼e̼o̼.̼

̼V̼ớ̼i̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼e̼o̼,̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼o̼ã̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼ă̼m̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼a̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *