V͟ừ͟a͟ ͟c͟h͟ô͟n͟ ͟c͟ấ͟t͟ 3

N͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟l͟i͟ê͟n͟ ͟t͟ụ͟c͟ ͟m͟ơ͟ ͟t͟h͟ấ͟y͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟v͟ợ͟ ͟m͟ớ͟i͟ ͟m͟ấ͟t͟ ͟v͟ề͟ ͟b͟á͟o͟ ͟m͟ộ͟n͟g͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟t͟h͟á͟o͟ ͟s͟ợ͟i͟ ͟d͟â͟y͟ ͟b͟u͟ộ͟c͟ ͟ở͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟đ͟ầ͟u͟,͟ ͟b͟á͟n͟ ͟t͟í͟n͟ ͟b͟á͟n͟ ͟n͟g͟h͟i͟,͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟q͟u͟y͟ế͟t͟ ͟đ͟ị͟n͟h͟ ͟k͟h͟a͟i͟ ͟q͟u͟ậ͟t͟ ͟n͟g͟ô͟i͟ ͟m͟ộ͟ ͟v͟à͟ ͟s͟ự͟ ͟t͟h͟ậ͟t͟ ͟k͟h͟i͟ế͟n͟ ͟a͟i͟ ͟n͟ấ͟y͟ ͟đ͟ề͟u͟ ͟s͟ợ͟ ͟h͟ã͟i͟.͟

M͟ớ͟i͟ ͟đ͟â͟y͟,͟ ͟t͟h͟e͟o͟ ͟t͟r͟u͟y͟ề͟n͟ ͟t͟h͟ô͟n͟g͟ ͟I͟n͟d͟o͟n͟e͟s͟i͟a͟,͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟1͟2͟/͟7͟,͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟p͟h͟ụ͟ ͟n͟ữ͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟l͟à͟n͟g͟ ͟B͟u͟l͟u͟s͟a͟n͟,͟ ͟q͟u͟ậ͟n͟ ͟K͟a͟r͟a͟n͟g͟d͟o͟w͟o͟,͟ ͟K͟l͟a͟t͟e͟n͟,͟ ͟m͟i͟ề͟n͟ ͟T͟r͟u͟n͟g͟ ͟J͟a͟v͟a͟,͟ ͟I͟n͟d͟o͟n͟e͟s͟i͟a͟ ͟đ͟ã͟ ͟l͟ê͟n͟ ͟c͟ơ͟n͟ ͟đ͟a͟u͟ ͟t͟i͟m͟ ͟v͟à͟ ͟đ͟ộ͟t͟ ͟n͟g͟ộ͟t͟ ͟q͟u͟a͟ ͟đ͟ờ͟i͟ ͟ở͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟ ͟5͟4͟.͟ ͟C͟ô͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟g͟i͟a͟ ͟đ͟ì͟n͟h͟ ͟t͟ổ͟ ͟c͟h͟ứ͟c͟ ͟t͟a͟n͟g͟ ͟l͟ễ͟ ͟v͟à͟ ͟a͟n͟ ͟t͟á͟n͟g͟ ͟n͟g͟a͟y͟ ͟v͟à͟o͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟h͟ô͟m͟ ͟s͟a͟u͟.͟

͟S͟a͟u͟ ͟k͟h͟i͟ ͟a͟n͟ ͟t͟á͟n͟g͟ ͟c͟h͟o͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟v͟ợ͟ ͟x͟o͟n͟g͟,͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟n͟à͟o͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟m͟ơ͟ ͟t͟h͟ấ͟y͟ ͟v͟ợ͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟g͟i͟ấ͟c͟ ͟m͟ơ͟.͟ ͟C͟ụ͟ ͟t͟h͟ể͟,͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟t͟i͟ế͟t͟ ͟l͟ộ͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟g͟i͟ấ͟c͟ ͟m͟ơ͟,͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟v͟ợ͟ ͟đ͟ã͟ ͟k͟h͟u͟ấ͟t͟ ͟l͟i͟ê͟n͟ ͟t͟ụ͟c͟ ͟n͟h͟ắ͟c͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟s͟ợ͟i͟ ͟d͟â͟y͟ ͟p͟o͟c͟o͟n͟g͟ ͟b͟u͟ộ͟c͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟đ͟ầ͟u͟ ͟c͟ô͟ ͟c͟h͟ư͟a͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟c͟ở͟i͟.͟ ͟C͟ô͟ ͟c͟ò͟n͟ ͟y͟ê͟u͟ ͟c͟ầ͟u͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟g͟i͟ả͟i͟ ͟q͟u͟y͟ế͟t͟ ͟c͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟n͟à͟y͟l͟e͟n͟ ͟c͟o͟n͟ ͟d͟a͟u͟ ͟t͟i͟m͟ ͟

len con dau tim

͟N͟g͟ô͟i͟ ͟m͟ộ͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟p͟h͟ụ͟ ͟n͟ữ͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟k͟h͟a͟i͟ ͟q͟u͟ậ͟t͟ ͟đ͟ể͟ ͟t͟h͟á͟o͟ ͟b͟ỏ͟ ͟v͟ì͟ ͟d͟â͟y͟ ͟p͟o͟c͟o͟n͟g͟ ͟–͟ ͟Ả͟n͟h͟:͟ ͟K͟u͟m͟p͟a͟r͟a͟n͟ ͟N͟e͟w͟s͟
͟B͟a͟n͟ ͟đ͟ầ͟u͟,͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟t͟i͟n͟ ͟v͟à͟o͟ ͟đ͟i͟ề͟u͟ ͟n͟à͟y͟ ͟v͟à͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟c͟h͟o͟ ͟r͟ằ͟n͟g͟ ͟a͟n͟h͟ ͟v͟ì͟ ͟q͟u͟á͟ ͟t͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟n͟h͟ớ͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟v͟ợ͟ ͟q͟u͟á͟ ͟c͟ố͟ ͟m͟à͟ ͟c͟ó͟ ͟g͟i͟ấ͟c͟ ͟m͟ơ͟ ͟đ͟ó͟.͟ ͟N͟h͟ư͟n͟g͟ ͟l͟i͟n͟h͟ ͟t͟í͟n͟h͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟m͟á͟c͟h͟ ͟b͟ả͟o͟ ͟a͟n͟h͟,͟ ͟h͟ẳ͟n͟ ͟c͟ó͟ ͟c͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟g͟ì͟ ͟b͟ấ͟t͟ ͟t͟h͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟đ͟ã͟ ͟x͟ả͟y͟ ͟r͟a͟.͟ ͟C͟u͟ố͟i͟ ͟c͟ù͟n͟g͟,͟ ͟s͟a͟u͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟đ͟ắ͟n͟ ͟đ͟ó͟,͟ ͟s͟u͟y͟ ͟t͟í͟n͟h͟,͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟q͟u͟y͟ế͟t͟ ͟đ͟ị͟n͟h͟ ͟q͟u͟ậ͟t͟ ͟m͟ộ͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟q͟u͟á͟ ͟c͟ố͟ ͟m͟ớ͟i͟ ͟c͟h͟ô͟n͟ ͟c͟ấ͟t͟ ͟v͟à͟o͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟1͟8͟/͟7͟/͟2͟0͟2͟1͟ ͟(͟m͟ớ͟i͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟7͟ ͟n͟g͟à͟y͟)͟ ͟v͟à͟ ͟b͟ậ͟t͟ ͟n͟ắ͟p͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟t͟à͟i͟ ͟đ͟ể͟ ͟l͟à͟m͟ ͟s͟á͟n͟g͟ ͟t͟ỏ͟ ͟m͟ọ͟i͟ ͟c͟h͟u͟y͟ệ͟n͟.͟

͟S͟a͟u͟ ͟k͟h͟i͟ ͟n͟ắ͟p͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟t͟à͟i͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟m͟ở͟ ͟r͟a͟,͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟c͟h͟ế͟t͟ ͟l͟ặ͟n͟g͟ ͟v͟ì͟ ͟q͟u͟ả͟ ͟t͟h͟ự͟c͟ ͟s͟ợ͟i͟ ͟d͟â͟y͟ ͟p͟o͟c͟o͟n͟g͟ ͟b͟u͟ộ͟c͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟đ͟ầ͟u͟ ͟v͟ợ͟ ͟đ͟ã͟ ͟m͟ấ͟t͟ ͟v͟ẫ͟n͟ ͟c͟h͟ư͟a͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟t͟h͟á͟o͟.͟ ͟N͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟đ͟ã͟ ͟n͟h͟a͟n͟h͟ ͟c͟h͟ó͟n͟g͟ ͟t͟h͟á͟o͟ ͟b͟ỏ͟ ͟s͟ợ͟i͟ ͟d͟â͟y͟ ͟v͟à͟ ͟l͟à͟m͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟l͟ễ͟ ͟a͟n͟ ͟t͟á͟n͟g͟ ͟c͟h͟o͟ ͟v͟ợ͟ ͟m͟ì͟n͟h͟.͟ ͟T͟r͟ư͟ở͟n͟g͟ ͟l͟à͟n͟g͟ ͟H͟e͟r͟i͟ ͟P͟u͟r͟w͟o͟k͟o͟ ͟v͟à͟ ͟c͟ả͟n͟h͟ ͟s͟á͟t͟ ͟t͟r͟ư͟ở͟n͟g͟ ͟q͟u͟ậ͟n͟ ͟A͟l͟e͟g͟ ͟I͟p͟a͟n͟u͟d͟i͟n͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟x͟á͟c͟ ͟n͟h͟ậ͟n͟ ͟s͟ự͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟.͟l͟e͟n͟ ͟c͟o͟n͟ ͟d͟a͟u͟ ͟t͟i͟m͟ ͟

len con dau tim
͟N͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟c͟h͟ế͟t͟ ͟l͟ặ͟n͟g͟ ͟k͟h͟i͟ ͟n͟h͟ì͟n͟ ͟t͟h͟ấ͟y͟ ͟c͟h͟i͟ế͟c͟ ͟d͟â͟y͟ ͟P͟o͟c͟o͟n͟g͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟đ͟ầ͟u͟ ͟v͟ợ͟ ͟–͟ ͟Ả͟n͟h͟:͟ ͟D͟e͟t͟i͟k͟ ͟N͟e͟w͟s͟

͟Đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟b͟i͟ế͟t͟,͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟p͟h͟ụ͟ ͟n͟ữ͟ ͟v͟ừ͟a͟ ͟q͟u͟a͟ ͟đ͟ờ͟i͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟c͟h͟ế͟t͟ ͟v͟ì͟ ͟n͟h͟i͟ễ͟m͟ ͟C͟o͟v͟i͟d͟-͟1͟9͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟đ͟ơ͟n͟ ͟v͟ị͟ ͟y͟ ͟t͟ế͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ầ͟n͟ ͟h͟ỗ͟ ͟t͟r͟ợ͟,͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟c͟ó͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟d͟â͟n͟ ͟x͟u͟n͟g͟ ͟q͟u͟a͟n͟h͟ ͟v͟à͟ ͟c͟ả͟n͟h͟ ͟s͟á͟t͟ ͟g͟i͟ú͟p͟ ͟đ͟ỡ͟.͟

͟T͟h͟e͟o͟ ͟t͟r͟u͟y͟ề͟n͟ ͟t͟h͟ố͟n͟g͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟I͟n͟d͟o͟n͟e͟s͟i͟a͟,͟ ͟k͟h͟i͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟q͟u͟a͟ ͟đ͟ờ͟i͟,͟ ͟t͟r͟ư͟ớ͟c͟ ͟k͟h͟i͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟a͟n͟ ͟t͟á͟n͟g͟,͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟ã͟ ͟k͟h͟u͟ấ͟t͟ ͟s͟ẽ͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟q͟u͟ấ͟n͟ ͟q͟u͟a͟n͟h͟ ͟c͟ơ͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟b͟ằ͟n͟g͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟m͟i͟ế͟n͟g͟ ͟v͟ả͟i͟ ͟t͟r͟ắ͟n͟g͟ ͟v͟à͟ ͟b͟u͟ộ͟c͟ ͟d͟â͟y͟ ͟ở͟ ͟đ͟ỉ͟n͟h͟ ͟đ͟ầ͟u͟,͟ ͟t͟h͟â͟n͟ ͟v͟à͟ ͟d͟ư͟ớ͟i͟ ͟c͟h͟â͟n͟.͟ ͟T͟h͟e͟o͟ ͟t͟í͟n͟ ͟n͟g͟ư͟ỡ͟n͟g͟ ͟t͟ô͟n͟ ͟g͟i͟á͟o͟,͟ ͟s͟ợ͟i͟ ͟d͟â͟y͟ ͟n͟à͟y͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟t͟h͟á͟o͟ ͟r͟a͟ ͟t͟r͟ư͟ớ͟c͟ ͟k͟h͟i͟ ͟đ͟ó͟n͟g͟ ͟n͟ắ͟p͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟t͟à͟i͟ ͟v͟à͟ ͟l͟ấ͟p͟ ͟đ͟ấ͟t͟ ͟đ͟ể͟ ͟l͟i͟n͟h͟ ͟h͟ồ͟n͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟c͟h͟ế͟t͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟s͟i͟ê͟u͟ ͟t͟h͟o͟á͟t͟.͟ ͟N͟ế͟u͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟x͟á͟c͟ ͟c͟h͟ế͟t͟ ͟n͟à͟y͟ ͟s͟ẽ͟ ͟t͟h͟à͟n͟h͟ ͟x͟á͟c͟ ͟s͟ố͟n͟g͟ ͟v͟à͟ ͟n͟h͟ả͟y͟ ͟r͟a͟ ͟k͟h͟ỏ͟i͟ ͟m͟ộ͟,͟ ͟t͟r͟ở͟ ͟t͟h͟à͟n͟h͟ ͟P͟o͟c͟o͟n͟g͟.͟

 

K͟h͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟h͟ờ͟i͟ ͟g͟i͟a͟n͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟t͟h͟ă͟m͟ ͟m͟ộ͟ ͟v͟ợ͟ ͟v͟ậ͟y͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟l͟i͟ê͟n͟ ͟t͟i͟ế͟p͟ ͟n͟ằ͟m͟ ͟m͟ơ͟ ͟t͟h͟ấ͟y͟ ͟v͟ợ͟ ͟n͟ó͟i͟ ͟đ͟ó͟i͟ ͟b͟ụ͟n͟g͟,͟ ͟s͟ắ͟p͟ ͟x͟ế͟p͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟l͟ê͟n͟ ͟t͟h͟ă͟m͟,͟ ͟T͟r͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟S͟ơ͟n͟ ͟t͟á͟i͟ ͟x͟a͟n͟h͟ ͟m͟ặ͟t͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟g͟ì͟ ͟t͟h͟ấ͟y͟.͟

͟T͟r͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟S͟ơ͟n͟ ͟s͟i͟n͟h͟ ͟r͟a͟ ͟v͟à͟ ͟l͟ớ͟n͟ ͟l͟ê͟n͟ ͟ở͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟v͟ù͟n͟g͟ ͟n͟ô͟n͟g͟ ͟t͟h͟ô͟n͟,͟ ͟v͟ì͟ ͟g͟i͟a͟ ͟đ͟ì͟n͟h͟ ͟n͟g͟h͟è͟o͟ ͟k͟h͟ó͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟đ͟i͟ ͟l͟ậ͟p͟ ͟n͟g͟h͟i͟ệ͟p͟ ͟t͟ừ͟ ͟k͟h͟i͟ ͟c͟ò͟n͟ ͟r͟ấ͟t͟ ͟t͟r͟ẻ͟.͟ ͟S͟a͟u͟ ͟5͟ ͟n͟ă͟m͟ ͟l͟à͟m͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟,͟ ͟b͟ằ͟n͟g͟ ͟c͟h͟í͟n͟h͟ ͟đ͟ô͟i͟ ͟t͟a͟y͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟m͟ì͟n͟h͟,͟ ͟T͟r͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟S͟ơ͟n͟ ͟đ͟ã͟ ͟t͟h͟o͟á͟t͟ ͟k͟h͟ỏ͟i͟ ͟c͟u͟ộ͟c͟ ͟s͟ố͟n͟g͟ ͟n͟g͟h͟è͟o͟ ͟đ͟ó͟i͟,͟ ͟a͟n͟h͟ ͟k͟i͟n͟h͟ ͟d͟o͟a͟n͟h͟ ͟v͟à͟ ͟c͟ó͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟g͟i͟a͟ ͟đ͟ì͟n͟h͟ ͟h͟ạ͟n͟h͟ ͟p͟h͟ú͟c͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟v͟ợ͟ ͟v͟à͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟c͟ô͟ ͟c͟o͟n͟ ͟g͟á͟i͟.͟ ͟C͟ứ͟ ͟t͟ư͟ở͟n͟g͟ ͟c͟u͟ộ͟c͟ ͟s͟ố͟n͟g͟ ͟g͟i͟a͟ ͟đ͟ì͟n͟h͟ ͟s͟ẽ͟ ͟m͟ã͟i͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟v͟ậ͟y͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟b͟i͟ế͟n͟ ͟c͟ố͟ ͟b͟ắ͟t͟ ͟đ͟ầ͟u͟ ͟ậ͟p͟ ͟x͟u͟ố͟n͟g͟.͟

͟K͟h͟i͟ ͟c͟o͟n͟ ͟g͟á͟i͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟7͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟,͟ ͟v͟ợ͟ ͟T͟r͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟S͟ơ͟n͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟c͟h͟ẩ͟n͟ ͟đ͟o͟á͟n͟ ͟m͟ắ͟c͟ ͟b͟ệ͟n͟h͟ ͟u͟n͟g͟ ͟t͟h͟ư͟ ͟d͟ạ͟ ͟d͟à͟y͟,͟ ͟b͟ệ͟n͟h͟ ͟ở͟ ͟g͟i͟a͟i͟ ͟đ͟o͟ạ͟n͟ ͟n͟ặ͟n͟g͟ ͟v͟à͟ ͟q͟u͟a͟ ͟đ͟ờ͟i͟ ͟n͟ử͟a͟ ͟n͟ă͟m͟ ͟s͟a͟u͟ ͟đ͟ó͟.͟ ͟S͟a͟u͟ ͟k͟h͟i͟ ͟v͟ợ͟ ͟m͟ấ͟t͟,͟ ͟T͟r͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟S͟ơ͟n͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟c͟h͟ấ͟p͟ ͟n͟h͟ậ͟n͟ ͟s͟ự͟ ͟t͟h͟ậ͟t͟ ͟n͟à͟y͟,͟ ͟a͟n͟h͟ ͟c͟h͟ì͟m͟ ͟đ͟ắ͟m͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟đ͟a͟u͟ ͟b͟u͟ồ͟n͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟t͟h͟ờ͟i͟ ͟g͟i͟a͟n͟ ͟d͟à͟i͟ ͟v͟à͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟t͟h͟o͟á͟t͟ ͟r͟a͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟.͟ ͟M͟a͟y͟ ͟m͟ắ͟n͟ ͟t͟h͟a͟y͟,͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟b͟ậ͟n͟ ͟r͟ộ͟n͟ ͟k͟h͟i͟ế͟n͟ ͟a͟n͟h͟ ͟l͟à͟m͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟n͟g͟ừ͟n͟g͟ ͟n͟g͟h͟ỉ͟,͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟c͟ó͟ ͟b͟ằ͟n͟g͟ ͟c͟á͟c͟h͟ ͟n͟à͟y͟ ͟T͟r͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟S͟ơ͟n͟ ͟m͟ớ͟i͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟n͟g͟h͟ĩ͟ ͟v͟ề͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟v͟ợ͟ ͟đ͟ã͟ ͟k͟h͟u͟ấ͟t͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟m͟ì͟n͟h͟.͟

͟T͟r͟ư͟ớ͟c͟ ͟đ͟â͟y͟,͟ ͟d͟o͟ ͟l͟à͟m͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟v͟ấ͟t͟ ͟v͟ả͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟n͟ằ͟m͟ ͟x͟u͟ố͟n͟g͟ ͟l͟à͟ ͟T͟r͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟S͟ơ͟n͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟n͟g͟ủ͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟g͟i͟ấ͟c͟ ͟t͟h͟ậ͟t͟ ͟n͟g͟o͟n͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟m͟ấ͟y͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟n͟a͟y͟,͟ ͟d͟ù͟ ͟m͟ệ͟t͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟m͟ấ͟y͟ ͟a͟n͟h͟ ͟v͟ẫ͟n͟ ͟m͟ơ͟ ͟t͟h͟ấ͟y͟ ͟v͟ợ͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟g͟i͟ấ͟c͟ ͟m͟ơ͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟m͟ì͟n͟h͟.͟ ͟K͟h͟ô͟n͟g͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟v͟ậ͟y͟,͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟v͟ợ͟ ͟c͟ò͟n͟ ͟b͟á͟o͟ ͟m͟ộ͟n͟g͟ ͟c͟h͟o͟ ͟a͟n͟h͟ ͟r͟ằ͟n͟g͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟đ͟ó͟i͟ ͟b͟ụ͟n͟g͟.͟ ͟T͟r͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟S͟ơ͟n͟ ͟c͟ả͟m͟ ͟t͟h͟ấ͟y͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟g͟i͟ấ͟c͟ ͟m͟ơ͟ ͟l͟ặ͟p͟ ͟đ͟i͟ ͟l͟ặ͟p͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟n͟à͟y͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟b͟ì͟n͟h͟ ͟t͟h͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟đ͟ã͟ ͟t͟h͟u͟ ͟x͟ế͟p͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟đ͟ể͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟t͟h͟ă͟m͟ ͟m͟ộ͟ ͟v͟ợ͟.͟ ͟A͟n͟h͟ ͟m͟u͟a͟ ͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟h͟o͟a͟,͟ ͟t͟i͟ề͟n͟ ͟g͟i͟ấ͟y͟ ͟v͟à͟ ͟m͟ó͟n͟ ͟v͟ị͟t͟ ͟q͟u͟a͟y͟ ͟m͟à͟ ͟v͟ợ͟ ͟a͟n͟h͟ ͟t͟h͟í͟c͟h͟ ͟ă͟n͟ ͟k͟h͟i͟ ͟c͟ò͟n͟ ͟s͟ố͟n͟g͟,͟ ͟h͟a͟i͟ ͟b͟ố͟ ͟c͟o͟n͟ ͟d͟ắ͟t͟ ͟n͟h͟a͟u͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟t͟h͟ă͟m͟ ͟m͟ộ͟ ͟v͟ợ͟.͟

͟K͟h͟i͟ ͟v͟ề͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟n͟h͟à͟ ͟b͟ố͟ ͟v͟ợ͟,͟ ͟T͟r͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟S͟ơ͟n͟ ͟h͟ỏ͟i͟ ͟b͟ố͟ ͟v͟ợ͟ ͟đ͟ã͟ ͟b͟a͟o͟ ͟l͟â͟u͟ ͟r͟ồ͟i͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟r͟a͟ ͟m͟ộ͟ ͟t͟h͟ă͟m͟,͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟n͟ó͟i͟ ͟r͟ằ͟n͟g͟ ͟“͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟n͟h͟ớ͟ ͟r͟õ͟”͟.͟ ͟B͟ì͟n͟h͟ ͟t͟h͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟b͟ố͟ ͟v͟ợ͟ ͟T͟r͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟S͟ơ͟n͟ ͟t͟h͟í͟c͟h͟ ͟đ͟á͟n͟h͟ ͟m͟ạ͟t͟ ͟c͟h͟ư͟ợ͟c͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟c͟h͟ắ͟c͟ ͟s͟ẽ͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟h͟ờ͟i͟ ͟g͟i͟a͟n͟ ͟đ͟i͟ ͟t͟h͟ă͟m͟ ͟m͟ộ͟ ͟c͟o͟n͟ ͟g͟á͟i͟ ͟m͟ì͟n͟h͟.͟ ͟T͟r͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟S͟ơ͟n͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟t͟h͟ấ͟y͟ ͟á͟y͟ ͟n͟á͟y͟ ͟v͟ì͟ ͟b͟ả͟n͟ ͟t͟h͟â͟n͟ ͟a͟n͟h͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟r͟ấ͟t͟ ͟í͟t͟ ͟k͟h͟i͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟t͟h͟ă͟m͟ ͟v͟ợ͟,͟ ͟a͟n͟h͟ ͟s͟ợ͟ ͟n͟h͟ì͟n͟ ͟t͟h͟ấ͟y͟ ͟c͟ả͟n͟h͟ ͟đ͟ó͟ ͟s͟ẽ͟ ͟x͟ú͟c͟ ͟đ͟ộ͟n͟g͟,͟ ͟m͟ọ͟i͟ ͟k͟ỷ͟ ͟n͟i͟ệ͟m͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟q͟u͟á͟ ͟k͟h͟ứ͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟ù͟a͟ ͟v͟ề͟ ͟k͟h͟i͟ế͟n͟ ͟a͟n͟h͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟c͟h͟ế͟ ͟b͟ả͟n͟ ͟t͟h͟â͟n͟.͟

 

T͟r͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟S͟ơ͟n͟ ͟n͟ằ͟m͟ ͟m͟ơ͟ ͟t͟h͟ấ͟y͟ ͟v͟ợ͟ ͟v͟à͟ ͟q͟u͟y͟ế͟t͟ ͟đ͟ị͟n͟h͟ ͟l͟ê͟n͟ ͟t͟h͟ă͟m͟ ͟m͟ộ͟,͟ ͟c͟ả͟n͟h͟ ͟t͟ư͟ợ͟n͟g͟ ͟t͟r͟ư͟ớ͟c͟ ͟m͟ắ͟t͟ ͟k͟h͟i͟ế͟n͟ ͟a͟n͟h͟ ͟s͟ữ͟n͟g͟ ͟s͟ờ͟
͟Đ͟i͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟l͟ú͟c͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟m͟ộ͟ ͟v͟ợ͟,͟ ͟T͟r͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟S͟ơ͟n͟ ͟v͟ô͟ ͟c͟ù͟n͟g͟ ͟s͟ố͟c͟ ͟k͟h͟i͟ ͟n͟h͟ì͟n͟ ͟t͟h͟ấ͟y͟ ͟c͟ả͟n͟h͟ ͟t͟ư͟ợ͟n͟g͟ ͟t͟r͟ư͟ớ͟c͟ ͟m͟ắ͟t͟.͟ ͟Đ͟ấ͟t͟ ͟b͟ê͟n͟ ͟c͟ạ͟n͟h͟ ͟n͟g͟ô͟i͟ ͟m͟ộ͟ ͟b͟ị͟ ͟m͟ư͟a͟ ͟c͟u͟ố͟n͟ ͟t͟r͟ô͟i͟,͟ ͟c͟ả͟ ͟c͟â͟y͟ ͟n͟ế͟n͟ ͟m͟à͟ ͟T͟r͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟S͟ơ͟n͟ ͟đ͟ể͟ ͟t͟r͟ư͟ớ͟c͟ ͟đ͟ó͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ò͟n͟ ͟n͟ữ͟a͟.͟ ͟

C͟ũ͟n͟g͟ ͟m͟a͟y͟ ͟T͟r͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟S͟ơ͟n͟ ͟đ͟ã͟ ͟m͟a͟n͟g͟ ͟t͟h͟e͟o͟ ͟đ͟ầ͟y͟ ͟đ͟ủ͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟v͟ậ͟t͟ ͟d͟ụ͟n͟g͟ ͟n͟à͟y͟.͟ ͟S͟a͟u͟ ͟k͟h͟i͟ ͟s͟ắ͟p͟ ͟x͟ế͟p͟ ͟x͟o͟n͟g͟ ͟m͟ọ͟i͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟,͟ ͟T͟r͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟S͟ơ͟n͟ ͟g͟ọ͟i͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟s͟ử͟a͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟m͟ộ͟ ͟c͟h͟o͟ ͟v͟ợ͟,͟ ͟k͟h͟i͟ ͟m͟ọ͟i͟ ͟c͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟x͟o͟n͟g͟ ͟x͟u͟ô͟i͟ ͟a͟n͟h͟ ͟m͟ớ͟i͟ ͟y͟ê͟n͟ ͟t͟â͟m͟ ͟v͟ề͟ ͟n͟h͟à͟.͟

͟T͟ừ͟ ͟đ͟ó͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟n͟a͟y͟,͟ ͟T͟r͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟S͟ơ͟n͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ò͟n͟ ͟n͟ằ͟m͟ ͟m͟ơ͟ ͟t͟h͟ấ͟y͟ ͟v͟ợ͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟n͟ữ͟a͟,͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟l͟à͟m͟ ͟ă͟n͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟p͟h͟á͟t͟ ͟đ͟ạ͟t͟ ͟h͟ơ͟n͟ ͟t͟r͟ư͟ớ͟c͟.͟ ͟C͟ứ͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟d͟ị͟p͟ ͟l͟ễ͟ ͟t͟ế͟t͟ ͟l͟à͟ ͟T͟r͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟S͟ơ͟n͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟đ͟ư͟a͟ ͟c͟o͟n͟ ͟g͟á͟i͟ ͟v͟ề͟ ͟c͟ú͟n͟g͟ ͟b͟á͟i͟.͟ ͟S͟ự͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟n͟à͟y͟ ͟đ͟ã͟ ͟d͟ạ͟y͟ ͟c͟h͟o͟ ͟T͟r͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟S͟ơ͟n͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟b͟à͟i͟ ͟h͟ọ͟c͟,͟ ͟s͟a͟u͟ ͟đ͟ó͟ ͟a͟n͟h͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟t͟h͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟x͟u͟y͟ê͟n͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟t͟h͟ă͟m͟ ͟n͟o͟m͟ ͟v͟à͟ ͟d͟ọ͟n͟ ͟d͟ẹ͟p͟ ͟p͟h͟ầ͟n͟ ͟m͟ộ͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟v͟ợ͟ ͟h͟ơ͟n͟.͟

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *