Đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ô̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼V̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼

C̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ù̼a̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ỷ̼ ̼p̼h̼ú̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼“̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼”̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼“̼n̼g̼ậ̼m̼ ̼t̼h̼ì̼a̼ ̼v̼à̼n̼g̼”̼,̼ ̼“̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼v̼ạ̼c̼h̼ ̼đ̼í̼c̼h̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼g̼i̼a̼,̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼i̼à̼u̼.̼ ̼L̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỷ̼ ̼p̼h̼ú̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼ ̼n̼g̼ã̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼ỷ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼?̼ N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼n̼g̼ợ̼i̼,̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼á̼m̼ ̼d̼ỗ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼ả̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼,̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼.̼

̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ỷ̼ ̼p̼h̼ú̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼V̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼a̼o̼?̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼à̼i̼ ̼p̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼B̼á̼o̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼g̼o̼á̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼V̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼“̼Q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼r̼è̼n̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼x̼ư̼a̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼s̼â̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼h̼è̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ổ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼â̼n̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼i̼a̼,̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼0̼0̼ ̼đ̼ô̼.̼ ̼C̼ứ̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼à̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼h̼è̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ậ̼t̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼“̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ụ̼c̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼ệ̼n̼h̼ ̼k̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼.̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼V̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼q̼u̼a̼ ̼b̼à̼i̼ ̼p̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼ ̼“̼C̼ậ̼u̼ ̼c̼ả̼”̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼p̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼“̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ú̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼(̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ư̼ợ̼n̼g̼-̼P̼V̼)̼”̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼ỷ̼ ̼p̼h̼ú̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼h̼ặ̼t̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼ả̼n̼h̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼g̼i̼a̼,̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼b̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼ó̼t̼,̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼í̼ ̼m̼ộ̼t̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼V̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ọ̼ ̼ỷ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ầ̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

C̼o̼n̼ ̼ú̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼ỷ̼ ̼p̼h̼ú̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼b̼á̼t̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ễ̼ ̼h̼i̼ể̼u̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼k̼ế̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼.̼ ̼D̼ĩ̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼u̼y̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼.̼

C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ư̼ơ̼m̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼Q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼y̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼m̼à̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼x̼ú̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼.̼

Q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼V̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼:̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼é̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ế̼m̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼h̼ệ̼ ̼F̼2̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼“̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼s̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼r̼õ̼ ̼s̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼ờ̼i̼.̼

C̼ũ̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼V̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ư̼ơ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼d̼ễ̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼l̼ũ̼y̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼ý̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *