5͟ ͟t͟ư͟ớ͟ɴ͟g͟ ͟đ͟à͟ɴ͟ ͟ô͟n͟g͟

Đ͟â͟y͟ ͟c͟h͟í͟n͟h͟ ͟l͟à͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟n͟é͟t͟ ͟t͟ư͟ớ͟n͟g͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟à͟n͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟l͟ă͟n͟g͟ ͟n͟h͟ă͟n͟g͟,͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟c͟h͟u͟n͟g͟ ͟t͟h͟ủ͟y͟,͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟e͟m͟ ͟n͟h͟ớ͟ ͟t͟r͟á͟n͟h͟ ͟x͟a͟.͟

͟L͟ô͟n͟g͟ ͟m͟à͟y͟

͟T͟r͟o͟n͟g͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟t͟ư͟ớ͟n͟g͟ ͟h͟ọ͟c͟,͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟à͟n͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟c͟h͟â͟n͟ ͟m͟à͟y͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟đ͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟n͟é͟t͟ ͟v͟à͟ ͟t͟h͟i͟ế͟u͟ ͟t͟r͟ậ͟t͟ ͟t͟ự͟ ͟t͟h͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟t͟h͟u͟ộ͟c͟ ͟k͟i͟ể͟u͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟c͟ó͟ ͟đ͟ầ͟u͟ ͟ó͟c͟ ͟đ͟ơ͟n͟ ͟g͟i͟ả͟n͟,͟ ͟h͟ạ͟n͟ ͟c͟h͟ế͟ ͟t͟ố͟i͟ ͟đ͟a͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟s͟u͟y͟ ͟n͟g͟h͟ĩ͟ ͟q͟u͟á͟ ͟p͟h͟ứ͟c͟ ͟t͟ạ͟p͟ ͟k͟h͟i͟ế͟n͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟t͟r͟ọ͟n͟g͟ ͟h͟ó͟a͟ ͟v͟ấ͟n͟ ͟đ͟ề͟.͟ ͟N͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟s͟ở͟ ͟h͟ữ͟u͟ ͟c͟ặ͟p͟ ͟c͟h͟â͟n͟ ͟m͟à͟y͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟t͟h͟ế͟ ͟t͟h͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟í͟n͟h͟ ͟c͟á͟c͟h͟ ͟p͟h͟ó͟n͟g͟ ͟đ͟ã͟n͟g͟.͟

 

N͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟à͟n͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟c͟h͟â͟n͟ ͟m͟à͟y͟ ͟h͟a͟i͟ ͟đ͟ầ͟u͟ ͟l͟i͟ề͟n͟ ͟n͟h͟a͟u͟ ͟(͟G͟i͟a͟o͟ ͟N͟g͟a͟ ͟M͟i͟)͟ ͟t͟h͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟t͟h͟u͟ộ͟c͟ ͟k͟i͟ể͟u͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟í͟n͟h͟ ͟c͟á͟c͟h͟ ͟t͟ù͟ ͟t͟ú͟n͟g͟,͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟p͟h͟ó͟n͟g͟ ͟k͟h͟o͟á͟n͟g͟,͟ ͟k͟h͟i͟ế͟n͟ ͟c͟u͟ộ͟c͟ ͟đ͟ờ͟i͟ ͟d͟ễ͟ ͟r͟ơ͟i͟ ͟v͟à͟o͟ ͟c͟ả͟n͟h͟ ͟n͟g͟h͟è͟o͟ ͟k͟h͟ổ͟,͟ ͟h͟ạ͟i͟ ͟l͟â͟y͟ ͟a͟n͟ ͟h͟e͟m͟,͟ ͟c͟h͟a͟ ͟m͟ẹ͟ ͟l͟i͟ ͟t͟á͟n͟.͟

͟N͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟à͟n͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟c͟h͟â͟n͟ ͟m͟à͟y͟ ͟v͟à͟n͟g͟ ͟n͟g͟ả͟ ͟b͟ạ͟c͟ ͟(͟H͟o͟à͟n͟g͟ ͟B͟ạ͟c͟ ͟M͟i͟)͟ ͟t͟h͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟t͟h͟u͟ộ͟c͟ ͟k͟i͟ể͟u͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟p͟h͟o͟n͟g͟ ͟l͟ư͟u͟,͟ ͟đ͟ặ͟c͟ ͟b͟i͟ệ͟t͟ ͟l͟à͟ ͟k͟h͟i͟ ͟c͟ò͟n͟ ͟t͟r͟ẻ͟ ͟r͟ấ͟t͟ ͟đ͟à͟o͟ ͟h͟o͟a͟.͟ ͟C͟ó͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟c͟à͟n͟g͟ ͟v͟ề͟ ͟g͟i͟à͟,͟ ͟t͟í͟n͟h͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟s͟ẽ͟ ͟t͟h͟a͟y͟ ͟đ͟ổ͟i͟,͟ ͟t͟u͟ ͟t͟ỉ͟n͟h͟ ͟h͟ơ͟n͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟h͟o͟à͟n͟ ͟t͟o͟à͟n͟ ͟c͟h͟ắ͟c͟ ͟c͟h͟ắ͟n͟.͟

͟N͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟à͟n͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟l͟ô͟n͟g͟ ͟m͟à͟y͟ ͟r͟ậ͟m͟,͟ ͟d͟ữ͟ ͟t͟ợ͟n͟ ͟(͟Q͟u͟ỷ͟ ͟m͟i͟)͟ ͟t͟h͟u͟ộ͟c͟ ͟t͟u͟ý͟p͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟v͟ô͟ ͟l͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟t͟â͟m͟,͟ ͟s͟ố͟n͟g͟ ͟g͟i͟ả͟ ͟t͟ạ͟o͟,͟ ͟l͟ò͟n͟g͟ ͟d͟ạ͟ ͟h͟i͟ể͟m͟ ͟á͟c͟.͟ ͟N͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟t͟h͟ế͟ ͟t͟h͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟v͟ậ͟n͟ ͟m͟ệ͟n͟h͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟t͟ư͟ơ͟i͟ ͟s͟á͟n͟g͟,͟ ͟s͟ố͟n͟g͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟t͟h͟i͟ế͟u͟ ͟t͟h͟ố͟n͟,͟ ͟h͟a͟y͟ ͟n͟g͟h͟ĩ͟ ͟k͟ế͟ ͟l͟ậ͟p͟ ͟m͟ư͟u͟ ͟ă͟n͟ ͟t͟r͟ộ͟m͟.͟

͟N͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟à͟n͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟c͟h͟â͟n͟ ͟m͟à͟y͟ ͟t͟h͟ư͟a͟ ͟(͟S͟ơ͟ ͟t͟á͟n͟ ͟m͟i͟)͟ ͟t͟h͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟s͟ự͟ ͟n͟g͟h͟i͟ệ͟p͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟t͟h͟ị͟n͟h͟,͟ ͟d͟ễ͟ ͟b͟ị͟ ͟t͟i͟ê͟u͟ ͟t͟á͟n͟,͟ ͟v͟ợ͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟b͟ấ͟t͟ ͟h͟ò͟a͟.͟

͟M͟ắ͟t͟ ͟t͟o͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟h͟ầ͟n͟ ͟s͟ắ͟c͟

͟T͟r͟o͟n͟g͟ ͟5͟ ͟n͟g͟ũ͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟c͟o͟n͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟,͟ ͟m͟ắ͟t͟ ͟l͟à͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟t͟r͟ọ͟n͟g͟ ͟n͟h͟ấ͟t͟.͟ ͟V͟ì͟ ͟t͟h͟ế͟ ͟k͟h͟i͟ ͟m͟u͟ố͟n͟ ͟b͟i͟ế͟t͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟c͟ó͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟l͟ấ͟y͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟à͟n͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟đ͟ó͟ ͟l͟à͟m͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟h͟a͟y͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟đ͟ặ͟c͟ ͟b͟i͟ệ͟t͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟s͟á͟t͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟m͟ắ͟t͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟a͟n͟h͟ ͟t͟a͟.͟ ͟N͟ế͟u͟ ͟a͟n͟h͟ ͟t͟a͟ ͟c͟ó͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟đ͟ô͟i͟ ͟m͟ắ͟t͟ ͟t͟o͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟h͟ầ͟n͟ ͟s͟ắ͟c͟,͟ ͟h͟o͟ặ͟c͟ ͟l͟à͟ ͟m͟ắ͟t͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟b͟ê͟n͟ ͟t͟o͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟b͟ê͟n͟ ͟n͟h͟ỏ͟,͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟ư͟ớ͟n͟g͟ ͟m͟ạ͟o͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟v͟ậ͟y͟ ͟t͟h͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟s͟ẽ͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟r͟á͟c͟h͟ ͟n͟h͟i͟ệ͟m͟,͟ ͟t͟í͟n͟h͟ ͟c͟á͟c͟h͟ ͟m͟ề͟m͟ ͟y͟ế͟u͟,͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟q͟u͟y͟ế͟t͟ ͟đ͟o͟á͟n͟.͟

͟N͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟à͟n͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟v͟ậ͟y͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟c͟h͟e͟ ͟c͟h͟ở͟ ͟c͟h͟o͟ ͟b͟ạ͟n͟ ͟c͟ả͟ ͟đ͟ờ͟i͟,͟ ͟c͟à͟n͟g͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟đ͟e͟m͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟c͟ả͟m͟ ͟g͟i͟á͟c͟ ͟a͟n͟ ͟t͟o͟à͟n͟ ͟c͟h͟o͟ ͟b͟ạ͟n͟.͟ ͟H͟ơ͟n͟ ͟n͟ữ͟a͟,͟ ͟a͟n͟h͟ ͟t͟a͟ ͟c͟ò͟n͟ ͟r͟ấ͟t͟ ͟b͟i͟ế͟t͟ ͟c͟á͟c͟h͟ ͟t͟í͟n͟h͟ ͟t͟o͟á͟n͟ ͟k͟ì͟ ͟k͟è͟o͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟c͟h͟i͟ ͟t͟i͟ê͟u͟,͟ ͟l͟ấ͟y͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟v͟ậ͟y͟ ͟l͟i͟ệ͟u͟ ͟b͟ạ͟n͟ ͟c͟ó͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟h͟ạ͟n͟h͟ ͟p͟h͟ú͟c͟?͟

͟M͟ũ͟i͟ ͟n͟h͟ọ͟n͟,͟ ͟m͟ô͟i͟ ͟m͟ỏ͟n͟g͟

͟N͟h͟â͟n͟ ͟t͟ư͟ớ͟n͟g͟ ͟h͟ọ͟ ͟c͟h͟o͟ ͟r͟ằ͟n͟g͟,͟ ͟đ͟à͟n͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟m͟à͟ ͟c͟ó͟ ͟m͟ũ͟i͟ ͟n͟h͟ọ͟n͟ ͟v͟à͟ ͟m͟ô͟i͟ ͟m͟ỏ͟n͟g͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟k͟h͟i͟ ͟t͟h͟e͟o͟ ͟đ͟u͟ổ͟i͟ ͟2͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟n͟à͟o͟ ͟đ͟ó͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟đ͟ơ͟n͟ ͟g͟i͟ả͟n͟ ͟l͟à͟ ͟v͟ì͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟y͟ê͟u͟.͟ ͟H͟ọ͟ ͟l͟à͟m͟ ͟m͟ọ͟i͟ ͟t͟h͟ứ͟ ͟đ͟ể͟ ͟c͟h͟i͟n͟h͟ ͟p͟h͟ụ͟c͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟p͟h͟ụ͟ ͟n͟ữ͟ ͟t͟h͟e͟o͟ ͟b͟ả͟n͟ ͟n͟ă͟n͟g͟.͟ ͟T͟u͟ý͟p͟ ͟đ͟à͟n͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟n͟à͟y͟ ͟l͟u͟ô͟n͟ ͟đ͟i͟ ͟t͟h͟e͟o͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟c͟ả͟m͟ ͟h͟ơ͟n͟ ͟l͟à͟ ͟l͟ý͟ ͟t͟r͟í͟.͟

͟B͟ở͟i͟ ͟v͟ậ͟y͟,͟ ͟d͟ù͟ ͟đ͟ã͟ ͟c͟ó͟ ͟g͟i͟a͟ ͟đ͟ì͟n͟h͟ ͟r͟ồ͟i͟ ͟h͟ọ͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟r͟ấ͟t͟ ͟d͟ễ͟ ͟n͟g͟o͟ạ͟i͟ ͟t͟ì͟n͟h͟.͟ ͟C͟h͟ỉ͟ ͟c͟ầ͟n͟ ͟h͟ọ͟ ͟g͟ặ͟p͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟c͟ô͟ ͟g͟á͟i͟ ͟x͟i͟n͟h͟ ͟đ͟ẹ͟p͟,͟ ͟đ͟ú͟n͟g͟ ͟g͟u͟ ͟k͟h͟i͟ế͟n͟ ͟t͟i͟m͟ ͟đ͟ậ͟p͟ ͟r͟ộ͟n͟ ͟r͟à͟n͟g͟.͟ ͟L͟ú͟c͟ ͟đ͟ó͟,͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟n͟à͟y͟ ͟s͟ẽ͟ ͟b͟ấ͟t͟ ͟c͟h͟ấ͟p͟ ͟t͟ấ͟t͟ ͟c͟ả͟,͟ ͟b͟ỏ͟ ͟m͟ặ͟c͟ ͟g͟i͟a͟ ͟đ͟ì͟n͟h͟,͟ ͟v͟ợ͟ ͟c͟o͟n͟ ͟đ͟ể͟ ͟c͟h͟ạ͟y͟ ͟t͟h͟e͟o͟ ͟t͟i͟ế͟n͟g͟ ͟g͟ọ͟i͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟y͟ê͟u͟.͟ ͟L͟ấ͟y͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟n͟à͟y͟ ͟v͟ề͟,͟ ͟đ͟ã͟ ͟đ͟ị͟n͟h͟ ͟t͟r͟ư͟ớ͟c͟ ͟l͟à͟ ͟s͟ẽ͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟c͟h͟ị͟u͟ ͟k͟h͟ổ͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟đ͟ờ͟i͟.͟ ͟T͟u͟y͟ ͟n͟h͟i͟ê͟n͟,͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟n͟à͟y͟ ͟c͟ó͟ ͟ư͟u͟ ͟đ͟i͟ể͟m͟ ͟l͟à͟ ͟y͟ê͟u͟ ͟t͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟,͟ ͟c͟h͟i͟ề͟u͟ ͟c͟h͟u͟ộ͟n͟g͟ ͟v͟ợ͟ ͟c͟o͟n͟ ͟h͟ế͟t͟ ͟m͟ự͟c͟.͟

͟D͟a͟ ͟d͟ẻ͟ ͟t͟r͟ắ͟n͟g͟ ͟b͟ệ͟c͟h͟

͟Đ͟ố͟i͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟à͟n͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟d͟a͟ ͟d͟ẻ͟ ͟t͟r͟ắ͟n͟g͟ ͟b͟ệ͟c͟h͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟l͟ấ͟y͟ ͟l͟à͟m͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟.͟ ͟N͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟à͟n͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟đ͟ặ͟c͟ ͟đ͟i͟ể͟m͟ ͟n͟à͟y͟ ͟t͟h͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟l͟à͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟k͟ẻ͟ ͟đ͟ạ͟o͟ ͟đ͟ứ͟c͟ ͟g͟i͟ả͟,͟ ͟l͟ò͟n͟g͟ ͟d͟ạ͟ ͟đ͟ộ͟c͟ ͟á͟c͟,͟ ͟n͟ó͟i͟ ͟g͟i͟ỏ͟i͟ ͟h͟ơ͟n͟ ͟l͟à͟m͟.͟

͟A͟n͟h͟ ͟t͟a͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟v͟ẽ͟ ͟v͟à͟o͟ ͟đ͟ầ͟u͟ ͟b͟ạ͟n͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟b͟ứ͟c͟ ͟t͟r͟a͟n͟h͟ ͟v͟i͟ễ͟n͟ ͟c͟ả͟n͟h͟ ͟v͟ề͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟c͟u͟ộ͟c͟ ͟s͟ố͟n͟g͟ ͟t͟ự͟ ͟d͟o͟,͟ ͟l͟ã͟n͟g͟ ͟m͟ạ͟n͟ ͟v͟à͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟m͟à͟u͟ ͟s͟ắ͟c͟,͟ ͟k͟h͟i͟ế͟n͟ ͟b͟ạ͟n͟ ͟t͟i͟n͟ ͟t͟ư͟ở͟n͟g͟ ͟r͟ằ͟n͟g͟ ͟a͟n͟h͟ ͟t͟a͟ ͟l͟à͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟d͟u͟y͟ ͟n͟h͟ấ͟t͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟t͟h͟ế͟ ͟g͟i͟ớ͟i͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟đ͟e͟m͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟c͟h͟o͟ ͟b͟ạ͟n͟ ͟h͟ạ͟n͟h͟ ͟p͟h͟ú͟c͟.͟ ͟N͟h͟ư͟n͟g͟ ͟c͟u͟ố͟i͟ ͟c͟ù͟n͟g͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟à͟n͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟v͟ậ͟y͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟đ͟e͟m͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟c͟h͟o͟ ͟b͟ạ͟n͟ ͟c͟ả͟m͟ ͟g͟i͟á͟c͟ ͟b͟ị͟ ͟p͟h͟ả͟n͟ ͟b͟ộ͟i͟,͟ ͟s͟ự͟ ͟t͟h͟ấ͟t͟ ͟v͟ọ͟n͟g͟ ͟l͟ẫ͟n͟ ͟c͟ả͟ ͟s͟ự͟ ͟t͟ổ͟n͟ ͟t͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟.͟

͟S͟ố͟n͟g͟ ͟m͟ũ͟i͟ ͟n͟h͟ô͟ ͟c͟a͟o͟,͟ ͟l͟ộ͟ ͟x͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟s͟ố͟n͟g͟ ͟m͟ũ͟i͟

͟N͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟c͟ó͟ ͟s͟ố͟n͟g͟ ͟m͟ũ͟i͟ ͟c͟a͟o͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟đ͟ẹ͟p͟ ͟đ͟ấ͟y͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟n͟ế͟u͟ ͟đ͟à͟n͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟s͟ố͟n͟g͟ ͟m͟ũ͟i͟ ͟g͟ồ͟ ͟l͟ê͟n͟ ͟g͟i͟ố͟n͟g͟ ͟c͟á͟n͟ ͟d͟a͟o͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟k͟h͟á͟c͟.͟ ͟H͟ọ͟ ͟b͟i͟ế͟t͟ ͟ă͟n͟ ͟n͟ó͟i͟,͟ ͟g͟i͟ỏ͟i͟ ͟l͟ấ͟y͟ ͟l͟ò͟n͟g͟ ͟p͟h͟ụ͟ ͟n͟ữ͟,͟ ͟c͟h͟u͟y͟ê͟n͟ ͟d͟ù͟n͟g͟ ͟“͟l͟ờ͟i͟ ͟o͟n͟g͟ ͟t͟i͟ế͟n͟g͟ ͟v͟e͟”͟ ͟đ͟ể͟ ͟q͟u͟y͟ế͟n͟ ͟r͟ũ͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟e͟m͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟đ͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟h͟ọ͟ ͟r͟ấ͟t͟ ͟đ͟à͟o͟ ͟h͟o͟a͟.͟

͟L͟ú͟c͟ ͟y͟ê͟u͟ ͟đ͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟r͟á͟c͟h͟ ͟n͟h͟i͟ệ͟m͟ ͟đ͟ã͟ ͟đ͟à͟n͟h͟,͟ ͟k͟h͟i͟ ͟l͟ấ͟y͟ ͟v͟ợ͟ ͟r͟ồ͟i͟ ͟m͟à͟ ͟g͟ặ͟p͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟t͟ố͟t͟ ͟h͟ơ͟n͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟n͟à͟o͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟b͟ỏ͟ ͟v͟ợ͟ ͟đ͟i͟ ͟t͟h͟e͟o͟.͟ ͟N͟h͟â͟n͟ ͟t͟ư͟ớ͟n͟g͟ ͟h͟ọ͟c͟ ͟c͟ó͟ ͟g͟h͟i͟ ͟c͟h͟é͟p͟,͟ ͟k͟i͟ể͟u͟ ͟đ͟à͟n͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟n͟à͟y͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟k͟i͟ê͟n͟ ͟đ͟ị͟n͟h͟,͟ ͟d͟ễ͟ ͟“͟t͟h͟a͟y͟ ͟l͟ò͟n͟g͟ ͟đ͟ổ͟i͟ ͟d͟ạ͟”͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟t͟u͟y͟ệ͟t͟ ͟đ͟ố͟i͟ ͟đ͟ừ͟n͟g͟ ͟l͟ấ͟y͟ ͟l͟à͟m͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟.͟

͟*͟ ͟T͟h͟ô͟n͟g͟ ͟t͟i͟n͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟m͟a͟n͟g͟ ͟t͟í͟n͟h͟ ͟c͟h͟ấ͟t͟ ͟t͟h͟a͟m͟ ͟k͟h͟ả͟o͟,͟ ͟c͟h͟i͟ê͟m͟ ͟n͟g͟h͟i͟ệ͟m͟

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *