m̼ẹ̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ 3

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼

̼Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼r̼ô̼n̼g̼ ̼P̼ắ̼c̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼B̼á̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼4̼)̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼u̼ô̼n̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼1̼B̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼E̼a̼ ̼U̼y̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼r̼ô̼n̼g̼ ̼P̼ắ̼c̼.̼

 

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼3̼/̼6̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼r̼ô̼n̼g̼ ̼P̼ắ̼k̼ ̼(̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼V̼.̼Q̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼7̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼K̼o̼n̼ ̼H̼’̼r̼i̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼E̼a̼ ̼Y̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼r̼ô̼n̼g̼ ̼P̼ắ̼k̼)̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼.̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼

̼“̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ủ̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼”̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼9̼h̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼5̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼9̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼.̼)̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼.̼

 

̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼r̼ủ̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼b̼ơ̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼ề̼.̼
̼T̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼u̼ô̼n̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼A̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼E̼a̼ ̼U̼y̼)̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼.̼
̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼,̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼.̼

 

̼L̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼“̼y̼ê̼u̼ ̼r̼â̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼”̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼.̼
̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼d̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼N̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼N̼.̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼C̼M̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼.̼ ̼H̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼T̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼3̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼/̼5̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼B̼á̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼L̼ê̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼4̼)̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼K̼o̼n̼ ̼H̼’̼R̼i̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼E̼a̼ ̼Y̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼r̼ô̼n̼g̼ ̼P̼ắ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼ ̼(̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼.̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼X̼ê̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼)̼ ̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼0̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼K̼o̼n̼ ̼H̼’̼r̼i̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼E̼a̼ ̼Y̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼r̼ô̼n̼g̼ ̼P̼ắ̼c̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼

̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼.̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼.̼

 

K̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼.̼
̼C̼h̼ị̼ ̼Đ̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼o̼á̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼á̼t̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼á̼i ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼o̼ạ̼ ̼“̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼o̼ ̼g̼i̼ế̼t̼”̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼ ̼p̼h̼ú̼t̼,̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼:̼ ̼“̼M̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼t̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼t̼”̼.̼
̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼u̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼.̼
̼A̼n̼h̼ ̼P̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼p̼i̼n̼ ̼r̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ề̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *