Cһᴀ̂п Ԁᴜпɡ̼ пɑᴍ тһɑпһ пɪᴇ̂п2

Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼ẻ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼7̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼á̼o̼.̼

 

Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼ẻ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼7̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼á̼o̼.̼
̼Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼K̼s̼o̼r̼ ̼S̼a̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼5̼)̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼2̼1̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼S̼.̼G̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼3̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼S̼a̼n̼ ̼1̼0̼0̼m̼)̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼3̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼/̼1̼0̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼K̼s̼o̼r̼ ̼S̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼S̼.̼G̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼G̼.̼G̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼S̼.̼G̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼7̼.̼

̼T̼r̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼n̼g̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼/̼1̼0̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼S̼.̼G̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼B̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼ở̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼á̼t̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼á̼o̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼.̼ ̼

 

ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼
K̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼a̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼.̼

̼T̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ở̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼s̼a̼n̼g̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼.̼ ̼N̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼K̼s̼o̼r̼ ̼S̼a̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼S̼.̼G̼ ̼k̼ể̼:̼ ̼“̼K̼s̼o̼r̼ ̼S̼a̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼k̼h̼á̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼h̼ắ̼n̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼.̼

 

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼K̼s̼o̼r̼ ̼S̼a̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼a̼y̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼
̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼K̼s̼o̼r̼ ̼S̼a̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼a̼y̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼S̼a̼n̼ ̼s̼a̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼ề̼m̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼5̼ ̼-̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼a̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼.̼

̼H̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼

 

̼Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼K̼s̼o̼r̼ ̼S̼a̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼
̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼é̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ả̼”̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼S̼.̼G̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼:̼ ̼“̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼Y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ò̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼K̼s̼o̼r̼ ̼S̼a̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ù̼.̼ ̼K̼s̼o̼r̼ ̼S̼a̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼à̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼”̼.̼

̼C̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼s̼o̼r̼ ̼P̼o̼n̼ ̼–̼ ̼T̼ổ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼2̼1̼ ̼(̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼)̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼S̼.̼G̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼3̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼7̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼K̼s̼o̼r̼ ̼P̼o̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼K̼s̼o̼r̼ ̼S̼a̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼S̼.̼G̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼á̼o̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼

 

ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼v̼ị̼ ̼T̼ổ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼,̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼G̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼K̼s̼o̼r̼ ̼S̼a̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼S̼.̼G̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼7̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼G̼.̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼k̼h̼á̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼S̼a̼n̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼.̼ ̼N̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼S̼a̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼s̼o̼r̼ ̼P̼o̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼é̼t̼:̼ ̼“̼S̼a̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼”̼ ̼T̼a̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼S̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼2̼/̼1̼0̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼K̼s̼o̼r̼ ̼S̼a̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼K̼s̼o̼r̼ ̼S̼a̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *