uong nham thuoc 3

T̼A̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼ô̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼â̼m̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼5̼,̼ ̼ở̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼)̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼1̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼â̼m̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼.̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼3̼,̼ ̼T̼â̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼4̼)̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼3̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼4̼)̼.

̼T̼ừ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼,̼ ̼T̼â̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼v̼ệ̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ự̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼é̼p̼ ̼A̼.̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼.̼

̼C̼á̼o̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼6̼/̼2̼0̼1̼8̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼A̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼T̼â̼m̼ ̼r̼ủ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼h̼á̼i̼ ̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼i̼ê̼m̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼á̼o̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼.̼


̼P̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ù̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i

̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼A̼.̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ự̼,̼ ̼g̼i̼ã̼y̼ ̼g̼i̼ụ̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼q̼u̼á̼t̼:̼ ̼“̼I̼m̼”̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼.̼ ̼X̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼T̼â̼m̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼h̼é̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼ ̼A̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼ộ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ắ̼m̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼A̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼

Xem Thêm:G̼i̼ả̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼P̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼,̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ù̼.̼n̼g̼ ̼h̼ụ̼.̼c̼ ̼’̼M̼â̼.̼y̼ ̼M̼ư̼.̼a̼’̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼5̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼.̼ị̼ ̼b̼ế̼ ̼đ̼i̼.̼


̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼a̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼,̼ ̼“̼y̼ê̼u̼ ̼r̼â̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼”̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼
̼T̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼á̼c̼,̼ ̼g̼ã̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼é̼p̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼t̼ố̼ ̼“̼y̼ê̼u̼ ̼r̼â̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼”̼

̼N̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼8̼h̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼0̼/̼9̼,̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼H̼ồ̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼V̼.̼A̼ ̼(̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼T̼â̼n̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼G̼i̼ấ̼y̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼d̼â̼m̼.̼

̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼”̼y̼ê̼u̼ ̼r̼â̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼”̼.̼
̼Q̼u̼a̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼.̼A̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼i̼c̼k̼ ̼n̼a̼m̼e̼ ̼l̼à̼ ̼D̼u̼y̼ ̼K̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼o̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼â̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼4̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼.̼A̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ộ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼“̼y̼ê̼u̼ ̼r̼â̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼”̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼.̼A̼.̼

̼B̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼“̼đ̼ỉ̼n̼h̼”̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ẻ̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼d̼â̼m̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼.̼A̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼.̼A̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼.̼

̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼D̼u̼y̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼8̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼T̼1̼B̼,̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼L̼a̼,̼ ̼T̼â̼y̼ ̼H̼ồ̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼i̼c̼k̼ ̼n̼a̼m̼e̼ ̼D̼u̼y̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼N̼g̼ỏ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *