M̼à̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼h̼ù̼ 1

T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼H̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼é̼p̼ ̼k̼í̼n̼.̼ ̼L̼ớ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼H̼ậ̼n̼ ̼v̼ù̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼a̼m̼e̼ ̼o̼n̼l̼i̼n̼e̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼v̼u̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼ả̼o̼…̼

̼…̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼H̼ậ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼ấ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼“̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼
̼Đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼“̼H̼ậ̼n̼”̼̼M̼e̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼ấ̼p̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼A̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼A̼,̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼i̼m̼ ̼E̼o̼ ̼(̼6̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ậ̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼8̼)̼.̼ ̼

K̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼é̼t̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼E̼o̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼l̼â̼u̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼à̼ ̼E̼o̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼E̼o̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼x̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼o̼n̼ ̼d̼ạ̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ẻ̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼d̼ụ̼ ̼d̼ỗ̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ụ̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼E̼o̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼“̼c̼ú̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼”̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼r̼a̼ ̼“̼t̼á̼c̼ ̼g̼i̼ả̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼o̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ố̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼.̼ ̼G̼i̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼“̼c̼h̼ử̼a̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼”̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼E̼o̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼“̼s̼ặ̼c̼ ̼m̼ù̼i̼”̼ ̼u̼ ̼u̼ấ̼t̼:̼ ̼“̼H̼ậ̼n̼”̼.̼

Ảnh minh hoạ

̼V̼ề̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼,̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼ữ̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼h̼ỏ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼C̼M̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ư̼ớ̼n̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ạ̼m̼ ̼b̼ạ̼c̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ớ̼i̼ ̼L̼a̼i̼ ̼(̼T̼P̼.̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼)̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼E̼o̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼g̼i̼à̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼l̼o̼,̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼d̼ỗ̼ ̼H̼ậ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼à̼ ̼E̼o̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼H̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼d̼ỗ̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼n̼g̼o̼ã̼n̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼.̼ ̼Đ̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼l̼ứ̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼H̼ậ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼h̼a̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼?̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼E̼o̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼x̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼â̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼H̼ậ̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼

Ảnh minh hoạ

B̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼H̼ậ̼n̼ ̼“̼h̼ậ̼n̼”̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼H̼ắ̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼“̼t̼h̼ừ̼a̼”̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼a̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼.̼ ̼H̼ế̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼d̼à̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼h̼â̼u̼,̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼v̼u̼i̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼H̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ắ̼m̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼ả̼o̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼ú̼t̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼g̼i̼ế̼t̼.̼ ̼“̼N̼ó̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼x̼a̼ ̼l̼á̼n̼h̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼í̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼2̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ử̼.̼ ̼C̼ứ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼r̼ả̼n̼h̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼t̼ụ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼B̼a̼ ̼(̼6̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼H̼ậ̼n̼)̼ ̼k̼ể̼.̼

Ảnh minh hoạ

̼B̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼ả̼o̼

̼Q̼u̼á̼ ̼m̼ê̼ ̼g̼a̼m̼e̼,̼ ̼H̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼s̼a̼ ̼s̼ú̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ư̼a̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼m̼à̼ ̼H̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼ả̼o̼.̼ ̼G̼i̼ậ̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼H̼ậ̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼“̼g̼i̼ú̼p̼”̼.̼ ̼S̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼a̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼H̼ậ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼n̼ấ̼y̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼ú̼n̼ ̼s̼â̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼ả̼o̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼E̼o̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼v̼ậ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼x̼à̼i̼ ̼t̼h̼o̼ả̼i̼ ̼m̼á̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼a̼y̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼a̼i̼,̼ ̼H̼ậ̼n̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼v̼ặ̼t̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼“̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼”̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ắ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼a̼o̼ ̼n̼g̼á̼n̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼a̼m̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼,̼ ̼H̼ậ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼u̼a̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼n̼h̼ẹ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼H̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼s̼a̼y̼ ̼x̼ỉ̼n̼,̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼p̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ừ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼s̼a̼y̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ậ̼y̼ ̼p̼h̼á̼,̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼.̼ ̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼H̼ậ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼a̼.̼ ̼“̼L̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼ó̼ ̼x̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ổ̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼q̼u̼á̼t̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼ó̼a̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼ặ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼E̼o̼ ̼k̼ể̼.̼

̼Đ̼ể̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼,̼ ̼H̼ậ̼n̼ ̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼s̼â̼u̼.̼ ̼B̼à̼ ̼E̼o̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼:̼ ̼“̼H̼ô̼m̼ ̼2̼8̼/̼8̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼ồ̼i̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ù̼i̼ ̼l̼ạ̼.̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼u̼ộ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ô̼n̼ ̼m̼ử̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼”̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ộ̼c̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼H̼ậ̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼B̼a̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼:̼ ̼“̼N̼ó̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼g̼a̼m̼e̼ ̼o̼n̼l̼i̼n̼e̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼b̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼B̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼d̼ù̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼

T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼n̼ó̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ố̼t̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼d̼à̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼”̼.
̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼A̼n̼ ̼C̼h̼ấ̼t̼ ̼(̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼T̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼A̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼S̼ơ̼n̼)̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼:̼ ̼“̼N̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼a̼m̼e̼”̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼H̼ậ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼á̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼s̼â̼u̼ ̼x̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼h̼ụ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼.̼ ̼H̼ậ̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼ ̼é̼o̼ ̼l̼e̼,̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼“̼h̼ằ̼n̼”̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼t̼i̼m̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼l̼à̼n̼h̼.̼ ̼
N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼H̼ậ̼n̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼s̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼v̼u̼i̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼l̼à̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼n̼ấ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼f̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼á̼m̼ ̼d̼ỗ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ố̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼d̼ễ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ệ̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼”̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *