ăn quả chuối 2

ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ ᴛʀᴇ̉ ᴀ̆ɴ ᴄʜᴜ̛ᴀ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ʟᴀ̀ ᴅᴇ̂̃ ᴅᴀ̀ɴɢ ᴄᴀ̉. ᴠɪ̀ ɴᴇ̂́ᴜ ᴄʜᴏ ʙᴇ́ ᴀ̆ɴ ʟɪɴʜ ᴛɪɴʜ, ᴀ̆ɴ ᴠᴏ̂ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴠᴀ̣ ᴛʜɪ̀ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛᴜ̛̣ ᴆᴀ̂̉ʏ ʙᴇ́ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʜᴇ̂́ ɴɢᴜʏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ. ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʜᴜ̛́ ᴍᴀ̀ ʙɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʀᴀ̂́ᴛ ᴛᴏ̂́ᴛ, ᴄᴏ́ ʟᴏ̛̣ɪ ᴄʜᴏ sᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̉ᴇ. ᴛʜᴇ̂́ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴆᴜ̛́ᴀ ᴛʀᴇ̉ ᴛʜɪ̀ ʟᴀ̣ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ. ʙᴏ̛̉ɪ ᴠɪ̀ ᴛʀᴇ̉ ᴄᴏɴ ʜᴇ̣̂ ᴍɪᴇ̂̃ɴ ᴅɪ̣ᴄʜ, ᴛɪᴇ̂ᴜ ʜᴏ́ᴀ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄᴏ̀ɴ ʀᴀ̂́ᴛ ʏᴇ̂́ᴜ ᴏ̛́ᴛ ɴᴇ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄᴀ́ɪ ɢɪ̀ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜᴏ ʙᴇ́ ᴀ̆ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ, ɴʜᴀ̂́ᴛ ʟᴀ̀ ᴠᴏ̛́ɪ ᴆᴏ̣̂ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ 6 ᴛʜᴀ́ɴɢ.

ᴄʜᴜᴏ̂́ɪ ɢɪᴀ̀ᴜ ᴅɪɴʜ ᴅᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ʙᴇ́ ɴᴀ̀ᴏ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴀ̆ɴ. ᴀ̉ɴʜ ᴍɪɴʜ ʜᴏ̣ᴀ. ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ: ɪɴᴛᴇʀɴᴇᴛ ɴɢʜɪ̃ ᴄʜᴜᴏ̂́ɪ ᴄᴏ́ ʟᴏ̛̣ɪ ᴄʜᴏ sᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̉ᴇ ɴᴇ̂ɴ ᴍᴇ̣ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ ᴀ̆ɴ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴɢᴏ̛̀ ʟᴀ̣ɪ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ʙᴇ́ 2 ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴏ̨ᴜᴀ ᴆᴏ̛̀ɪ

ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ɴᴀ̀ʏ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛᴏ̛̀ ᴋɪᴅsᴘᴏᴛ. ᴛʜᴇᴏ ᴆᴏ́, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴇ̣ ᴛʀᴇ̉ ɴᴀ̀ʏ ᴛᴇ̂ɴ ʟᴀ̀ ʏᴜɴɪ sᴀʀɪ ɴᴀ̆ᴍ ɴᴀʏ ᴍᴏ̛́ɪ 27 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴏ̛̉ ᴊᴀᴋᴀʀᴛᴀ, ɪɴᴅᴏɴᴇsɪᴀ. ᴄᴏ̂ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʀᴀ̆̀ɴɢ ɴᴜ̛̃ɴɢ ᴆᴜ̛́ᴀ ᴛʀᴇ̉ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ 6 ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴀ̆ɴ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴀ̆ɴ ᴆᴀ̣̆ᴄ ɴᴇ̂ɴ ᴠᴏ̂ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄʜᴏ 2 ᴆᴜ̛́ᴀ ᴛʀᴇ̉ sɪɴʜ ᴆᴏ̂ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ᴀ̆ɴ 2 ᴛʜɪ̀ᴀ ᴄᴀ̀ ᴘʜᴇ̂ ᴄʜᴜᴏ̂́ɪ ɴɢʜɪᴇ̂̀ɴ ɴʜᴏ̉ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ ɴɢᴜ̉.

ᴆᴇ̂ᴍ ʜᴏ̂ᴍ ᴆᴏ́, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴇ̣ ɴɢᴜ̉ ʀᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏɴ ᴠᴀ̀ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴɢʜɪ̃ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴏɴ ᴍɪ̀ɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴇ̂̀ ᴏ̨ᴜᴀ̂́ʏ ᴋʜᴏ́ᴄ.ʜᴏ̂ᴍ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴅᴀ̣̂ʏ, ᴄᴏ̂ ʙᴀ̀ɴɢ ʜᴏᴀ̀ɴɢ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴋʜɪ ᴛʜᴀ̂́ʏ ʙᴇ́ ʟᴏ̛́ɴ ᴆᴀ̃ ɴɢᴜ̛ɴɢ ᴛʜᴏ̛̉ ᴛᴜ̛̀ ʟᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ᴏ ɴᴇ̂ɴ ᴆᴀ̃ ɢᴏ̣ɪ xᴇ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ. ᴛᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ʟᴀ̀ ᴆᴜ̛́ᴀ ᴛʀᴇ̉ ᴆᴀ̃ ᴏ̨ᴜᴀ ᴆᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴆᴏ́. ᴘʜɪ́ᴀ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ɴɢᴀʏ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴛᴜ̛́ᴄ ɢᴏ̣ɪ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴏ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ ᴠᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴇ̣ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴍᴏ̛̀ɪ ᴛᴏ̛́ɪ ᴆᴏ̂̀ɴ ᴆᴇ̂̉ ᴛʜᴀ̂̉ᴍ ᴠᴀ̂́ɴ.

sᴀᴜ ᴆᴏ́, ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ xᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ʙᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴᴀ̀ᴏ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴀ̉. ᴛʀᴏɴɢ ᴏ̨ᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴘʜᴀ́ᴘ ʏ ᴋʜᴀ́ᴍ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ, ʜᴏ̣ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ́ᴛ ᴄʜᴜᴏ̂́ɪ ɴʜᴏ̉ ᴛʀᴏɴɢ ᴆᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̂ ʜᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴇ́.

ᴆᴏ̂ɪ ᴋʜɪ ᴄʜɪ̉ ᴠɪ̀ sᴜ̛̣ ʙᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̂̉ɴ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴀ ᴍᴇ̣ ᴍᴀ̀ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄᴏɴ ʀᴏ̛ɪ ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢᴜʏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ. ᴀ̉ɴʜ ᴍɪɴʜ ʜᴏ̣ᴀ, ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ: ɪɴᴛᴇʀɴᴇᴛ
ᴋʜɪ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ ʜᴏ̉ɪ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ᴛʀᴀ̉ ʟᴏ̛̀ɪ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴏ̂ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʟᴀ̀ ᴛʀᴇ̉ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ 6 ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴀ̆ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ ʀᴀ̆́ɴ ᴅᴏ ʜᴇ̣̂ ᴛɪᴇ̂ᴜ ʜᴏ́ᴀ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄʜᴜ̛ᴀ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ. ‘ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙᴇ́ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴏ̂̉ɴ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙᴇ́ ᴛʜɪ̀ ᴆᴀ̃ ᴏ̨ᴜᴀ ᴆᴏ̛̀ɪ. ᴄᴏ́ ʟᴇ̃, ᴆᴏ́ ʟᴀ̀ sᴏ̂́ ᴘʜᴀ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏɴ ʙᴇ́. ᴛᴏ̂ɪ ᴄʜɪ̉ ᴄʜᴏ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴀ̆ɴ 2 ᴛʜɪ̀ᴀ ɴʜᴏ̉, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛᴏ̂ɪ ᴇ́ᴘ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴀ̆ɴ ᴄᴀ̉ ᴏ̨ᴜᴀ̉ ᴄʜᴜᴏ̂́ɪ’, ʙᴀ̀ ᴍᴇ̣ 27 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ɴᴜ̛́ᴄ ɴᴏ̛̉ ɴᴏ́ɪ.

ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴠᴀ̀ᴏ ʟᴜ́ᴄ 8ʜ ᴛᴏ̂́ɪ, ᴍᴇ̣ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ̣̆ᴘ sᴏɴɢ sɪɴʜ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴏ̂́ ɢᴀ̆́ɴɢ ᴄʜᴏ ʜᴀɪ ᴆᴜ̛́ᴀ ᴛʀᴇ̉ ᴀ̆ɴ ᴄʜᴜᴏ̂́ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ ɴɢᴜ̉ ɴᴇ̂ɴ ᴍᴏ̛́ɪ ᴅᴀ̂̃ɴ ᴛᴏ̛́ɪ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴆᴀᴜ ʟᴏ̀ɴɢ ɴᴀ̀ʏ.

ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ ᴄᴀ̂̀ɴ ʜᴇ̂́ᴛ sᴜ̛́ᴄ ᴄᴀ̂̉ɴ ᴛʜᴀ̣̂ɴ ᴋʜɪ ᴄʜᴏ ᴛʀᴇ̉ ᴇᴍ ᴀ̆ɴ, ᴆᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛʀᴇ̉ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ 6 ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴍᴀ̆́ᴍ ᴍᴜᴏ̂́ɪ, ᴆᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ:

ᴆᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɢɪᴀ ᴠɪ̣ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴅᴜ̀ɴɢ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛʀᴇ̉ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ 6 ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴛʜɪ̀ ᴛᴏ̂́ᴛ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴄʜᴀ ᴍᴇ̣ ɴᴇ̂ɴ ʟᴜ̛ᴜ ʏ́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ ᴀ̆ɴ. ʙᴏ̛̉ɪ, ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɢɪᴀ ᴠɪ̣ ᴛᴜ̛̣ ɴʜɪᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ ᴆᴀ̃ ᴆᴜ̉ ᴄʜᴏ ɴʜᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴇ́ ʀᴏ̂̀ɪ. ʜᴏ̛ɴ ɴᴜ̛̃ᴀ, ɴᴇ̂́ᴜ ᴛʜᴇ̂ᴍ ɢɪᴀ ᴠɪ̣ ᴠᴀ̀ᴏ ᴍᴏ́ɴ ᴀ̆ɴ sᴇ̃ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴛʀᴇ̉ ʙɪ̣ ᴛʜᴜ̛̀ᴀ ᴍᴜᴏ̂́ɪ, ᴛᴀ̆ɴɢ ɴɢᴜʏ ᴄᴏ̛ ʙɪ̣ ʙᴇ̣̂ɴʜ ʜᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴀ́ᴘ, ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴛʜᴀ̣̂ɴ sᴀᴜ ɴᴀ̀ʏ. ᴠᴏ̛́ɪ ᴆᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ɴᴏ́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̉ ɢᴀ̂ʏ sᴀ̂ᴜ ʀᴀ̆ɴɢ ᴍᴀ̀ ᴄᴏ̀ɴ ʟᴀ̀ ᴛᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̂ɴ ɢᴀ̂ʏ ʙᴇ́ᴏ ᴘʜɪ̀, ᴛɪᴇ̂̉ᴜ ᴆᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ.

ᴄᴀ́ᴄ ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ɢɪᴀ ᴋʜᴜʏᴇ̂́ɴ ᴄᴀ́ᴏ: ᴛʀᴇ̉ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ 2 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴᴇ̂ɴ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴍᴀ̣̂ᴛ ᴏɴɢ ᴠɪ̀ ɴᴏ́ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴀ ᴠɪ ᴋʜᴜᴀ̂̉ɴ ɢᴀ̂ʏ ʙᴇ̣̂ɴʜ. ᴠɪ ᴋʜᴜᴀ̂̉ɴ ɴᴀ̀ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɢᴀ̂ʏ ʜᴀ̣ɪ ᴄʜᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴏ̛́ɴ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛʀᴇ̉ ɴʜᴏ̉, ʜᴇ̣̂ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ ᴍɪᴇ̂̃ɴ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴄᴏ̀ɴ ʏᴇ̂́ᴜ ɴᴇ̂ɴ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ʟᴀ̣ɪ ɴᴏ́ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ. ᴅᴏ ᴆᴏ́ ᴛʀᴇ̉ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ʙɪ̣ ɴɢᴏ̣̂ ᴆᴏ̣̂ᴄ, ᴛᴀ́ᴏ ʙᴏ́ɴ, ʜᴏ̂ɴ ᴍᴇ̂ ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ ʟᴀ̀ ᴏ̨ᴜᴀ ᴆᴏ̛̀ɪ. ᴆᴏ̂ɪ ᴋʜɪ ᴄʜɪ̉ ᴠɪ̀ sᴜ̛̣ ʙᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̂̉ɴ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴀ ᴍᴇ̣ ᴍᴀ̀ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄᴏɴ ʀᴏ̛ɪ ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢᴜʏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ. ᴀ̉ɴʜ ᴍɪɴʜ ʜᴏ̣ᴀ, ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ: ɪɴᴛᴇʀɴᴇᴛ
+ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ʟᴏᴀ̣ɪ ᴄᴀ́ ᴄᴏ́ ɴᴏ̂̀ɴɢ ᴆᴏ̣̂ ᴛʜᴜ̉ʏ ɴɢᴀ̂ɴ ᴄᴀᴏ:

ᴅɪ̣ᴄʜ ᴠᴜ̣ ʏ ᴛᴇ̂́ ᴏ̨ᴜᴏ̂́ᴄ ɢɪᴀ ᴀɴʜ ᴄᴀ̉ɴʜ ʙᴀ́ᴏ: ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ʟᴏᴀ̣ɪ ᴄᴀ́ ɴʜᴜ̛ ᴄᴀ́ ᴋɪᴇ̂́ᴍ, ᴄᴀ́ ᴍᴀ̣̂ᴘ, ᴄᴀ́ ᴍᴀʀʟɪɴ… ᴄᴏ́ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴛʜᴜ̉ʏ ɴɢᴀ̂ɴ ᴄᴀᴏ. ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̀ʏ sᴇ̃ ᴀ̉ɴʜ ʜᴜᴏ̂̉ɴɢ xᴀ̂́ᴜ ᴛᴏ̛́ɪ sᴜ̛̣ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴛʀɪᴇ̂̉ɴ ᴛʜᴀ̂̀ɴ ᴋɪɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴇ́. + ʜᴀ̉ɪ sᴀ̉ɴ ᴄᴏ́ ᴠᴏ̉: ᴛᴏ̂ᴍ, ʜᴀ̀ᴜ, ᴏ̂́ᴄ, sᴏ̀… ʟᴀ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʜᴜ̛́ ʀᴀ̂́ᴛ ᴅᴇ̂̃ ɢᴀ̂ʏ ᴅɪ̣ ᴜ̛́ɴɢ. ᴅᴏ ᴆᴏ́, ᴄᴀ́ᴄ ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ɢɪᴀ ᴋʜᴜʏᴇ̂́ɴ ᴄᴀ́ᴏ ᴍᴇ̣ ᴄʜɪ̉ ɴᴇ̂ɴ ᴄʜᴏ ʙᴇ́ ᴀ̆ɴ sᴀᴜ

ᴄᴀ́ᴄ ʟᴏᴀ̣ɪ ʜᴀ̣ᴛ ʀᴀ̂́ᴛ ᴅᴇ̂̃ ɢᴀ̂ʏ ᴅɪ̣ ᴜ̛́ɴɢ, ʜᴏ́ᴄ ɴɢʜᴇ̣ɴ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ʙᴇ́ ᴏ̨ᴜᴀ ᴆᴏ̛̀ɪ ᴠɪ̀ ʙɪ̣ ɴɢʜᴇ̣ᴛ ᴛʜᴏ̛̉. ᴠɪ̀ ᴛʜᴇ̂́, ɴᴇ̂́ᴜ ᴍᴇ̣ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴄʜᴏ ʙᴇ́ ᴀ̆ɴ ᴛʜɪ̀ ᴘʜᴀ̉ɪ xᴀʏ ɴʜᴜʏᴇ̂̃ɴ, ɴᴀ̂́ᴜ ᴍᴀ̂̀ᴍ ᴠᴀ̀ ᴆᴇ̂̉ ʏ́ ᴋʏ̃ ᴋʜɪ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ ᴀ̆ɴ.

+ ᴛʀᴀ́ɪ ᴄᴀ̂ʏ ʜᴏ̣ ᴄᴀᴍ ᴄʜᴀɴʜ ᴠᴀ̀ ᴅᴀ̂ᴜ ᴛᴀ̂ʏ: ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴅᴜ̀ ʟᴀ̀ ʟᴏᴀ̣ɪ ᴏ̨ᴜᴀ̉ ᴄᴏ́ ʜᴀ̀ᴍ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴠɪᴛᴀᴍɪɴ ᴄᴀᴏ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄᴏ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴀxɪᴛ. ɴᴏ́ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴅᴀ̣ ᴅᴀ̀ʏ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴇ́ ᴋʜᴏ́ ᴄʜɪ̣ᴜ, ᴀ̉ɴʜ ʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ xᴀ̂́ᴜ ᴛᴏ̛́ɪ ᴅᴀ̣ ᴅᴀ̀ʏ ʙᴇ́.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *